Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP
(Silver economy)

Authors: Małgorzata Rembiasz
Politechnika Poznańska
Keywords: silver economy silver market population ageing
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (139-148)

Abstract

This article presents some problems for the development of "silver economy", which means an economic activity aimed at meeting the needs arising from the process of demographic aging. It is presented in a general way the main areas and determinants of this phenomenon in the context of the country's economic development, with a particular focus on small and medium-sized enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.A Guide to Good Practice in Age Management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006.
2.Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus, Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy 2012, nr 17.
3.Bonn Declaration for the Silver Economy as an Opportunity for Quality of Life, Economic Growth and Competitiveness in Europe, www. silvereconomy-europe.org (13.10.2014).
4.Borowiec A., Rembiasz M., Pokolenie 50+ na rynku pracy – wybrane problemy, w: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, red.
5.M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014.
6.Coraz więcej emerytów w Niemczech musi sobie dorabiać, 2013, www.wyborcza.pl (29.05.2013).
7.Enste P., Naegele G., Leve V., The Discovery and Development of the Silver Market in Ger-many, w: The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demo-graphic Change, red. F. Kohlbacher, C. Herstatt, Springer, Heidelberg 2008.
8.Europe’s demographic future. Facts and figures on challenges and opportunities, European Commission, Luxembourg 2007.
9.Gerontechnology. A sustainable investment in the future, red. J. Graafmans, V. Taipale,
10.N. Charness, , IOS Press, Amsterdam 1998.
11.Górny A., Human Factor and Ergonomics in Essential Requirements for the Operation of Technical Equipment, w: HCI International 2014 – Posters’ Extended Abstracts: Pro-ceedings of International Conference, red. C. Stephanidis, HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22–27 2014.
12.Halicki J., Społeczne teorie starzenia się, w: Zostawić ślad na ziemi, red. M. Halicka, J. Ha-licki, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
13.K. Bałandynowicz-Panfil, Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla polityki państwa, w: Determinanty aktywności zawodowej osób starszych, red. Z. Wiśniewski, Dom Organizatora, Toruń 2009.
14.M. Szczepański, Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
15.Nyce S.A., Schieber S.J., Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wyd. Na-ukowe PWN, Warszawa 2011.
16.Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
17.Orczyk J., Czy starzenie się ludności krajów UE może być szansą, czy musi być hamulcem rozwoju?, Wystąpienia panelistów, w: Polska w Europie – Przyszłość demograficzna, Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa 2012, s. 294.
18.Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w roku 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, http://www. mpips.gov.pl (29.10.2014).
19.Rembiasz M., Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym – wybrane problemy,
20.w: Reformowanie systemów emerytalnych – Porównania i oceny, Wyd. Politechniki Po-znańskiej, Poznań 2013.
21.Rembiasz M., Zarządzanie wiekiem – odpowiedź na zmiany demograficzne w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 809, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014.
22.Rudnicka M., Surdej A., Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej
23.w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 2013.
24.Sposoby spędzania czasu na emeryturze. Komunikat z badań, BS/106/2012, CBOS, Warszawa 2012.
25.Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa 2013.
26.Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, GUS, Warszawa 2014.
27.Szukalski P., Srebrna gospodarka, Demografia i Gerontologia Społeczna, Biuletyn Informa-cyjny 2012, nr 7.
28.Wassel J.I., Business and ageing: boomer effect on conumers and marketing, w: Handbook of sociology of aging, red. R.A. Settersten jr, J.L. Angel, New York 2011.
29.World Population Prospects: The 2012 Revision, Highlights and Advance Tables, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2013.
30.Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 118), Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 4.02.2014 r.