Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/4 2015
Studium przypadku jako metoda dydaktyczna

Authors: Dominika Latusek-Jurczak
Akademia Leona Koźmińskiego
Keywords: studium przypadku dydaktyka zarządzanie praktyka teoria
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (125-134)

Abstract

W artykule analizowane są możliwości zastosowania i faktyczne funkcjonowanie studium przypadku jako metody dydaktycznej w obszarze nauk o organizacji i zarządzaniu. Przedstawiono cechy studium przypadku jako metody dydaktycznej, co sprawia, że jest ona wyjątkowo cenioną metodą zarówno w prezentacji teorii, jak i praktycznych aplikacjach modeli w naukach o zarządzaniu. Ponadto zaprezentowano warunki efektywnego wykorzystywania studiów przypadku w nauczaniu oraz najczęściej popełniane błędy związane z tą metodą.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czakon W., Zastosowanie studium przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, w: Postawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011.
2.Eisenhardt K.M., Building theories from case study research, „The Academy of Management Review” 1989, vol. 14, nr 4.
3.Ellet W., The case study handbook. How to read, discuss, and write persuasively about cases, Harvard Business School Press, Boston, MA. 2007.
4.Evans Ch., Managing for knowledge: HR’s strategic role, Butterworth-Heinemann, Boston, MA 2003.
5.Grey Ch., Reinventing business schools: the contribution of critical management education, „Academy of Management Learning & Education” 2004, nr 3 (2).
6.Koładkiewicz I., Strumińska-Kutra M., Studium przypadku, w: Badania jakościowe, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
7.Kostera M., Organizacje w praktyce, Poltext, Warszawa 2011.
8.Kostera M., O zarządzaniu, Difin, Warszawa 2014.
9.Kostera M., O przedsiębiorczości, Difin, Warszawa 2014.
10.Polanyi K., Tacit knowledge: Its bearing on some problems in philosophy, „Review of Modern Physics” 1962, nr 34 (4).
11.Praktyka zarządzania – studia przypadków, red. W. Olejniczak, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
12.Yin R. K., Case study research. Design and methods, Sage Publications, Thousand Oaks, CA 2007.