Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017
Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
(MEASURE 8.1 OF THE OPERATIONAL PROGRAM INNOVATIVE ECONOMY AS PART OF THE SUPPORT SYSTEM FOR MICRO-ENTERPRISES OF THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP)

Authors: Wojciech Kozłowski
Keywords: EU SME innovation subsidization
Year of publication:2017
Page range:12 (109-120)
Klasyfikacja JEL: O31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – demonstration of reasonability of grant programs to support innovation in micro, small and medium enterprises on the example of Measure 8.1 of the Operational Program Innovative Economy. Methodology – critical analysis of literature, case analysis and preliminary indicator analysis. Findings – most of the projects are inactive four years after the end of the financing period. Most of the active projects received too much subsidy in relation to the results obtained. Originality – one of the few analyzes of the effectiveness of the use of grants that goes beyond the use of funds.
Download file

Article file

Bibliography

1.Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
2.Gmurczyk, J. (2014). Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje. Pobrane z: http://www. instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/04/Analiza_Innowacyjność_27-02.pdf (31.03.2017).
3.Kozłowski, W. (2016). Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej. Marketing i Zarządzanie, 2 (43), 313–323.
4.Madyda, A., Dudzik-Lewicka, I. (2014). Innowacyjność a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, I, 133–140.
5.Pavitt, K. (2006). Innovatoin Processes. W: J. Fagerberg, D. C. Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation (s. 86–114). Oxford: Oxford Univeristy Press. POIG (2007).
6.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
7.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.