Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Front page)
2 (1-2) --- More
*

Spis treści


(Table of Contents)
2 (3-4) --- More
1.

Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą aktywów


(THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN THE COMPANY’S SIZE AND THE STRUCTURE OF ASSTETS)
18 (11-28) Piotr Figura More
2.

Uwarunkowania budowania relacji małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia


(THE DETERMINANTS OF BUILDING RELATIONSHIPS BETWEEN SMALL- AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES WITH STAKEHOLDERS)
15 (29-43) Aleksandra Kolemba More
3.

Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje


(Conflicts of Interest in the Sector of Small and Medium Enterprises – Premises and Consequences)
10 (45-54) Gabriela Łukasik More
4.

Czynniki determinujące przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce


(FACTORS DETERMINING THE SURVIVABILITY OF NEWLY ESTABLISHED ENTERPRISES IN POLAND)
11 (55-65) Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Sompolska-Rzechuła More
5.

Innowacje a internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw


(INNOVATION AND INTERNATIONALIZATION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)
11 (69-79) Magdalena Brojakowska-Trząska More
6.

Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami


(THE ROLE OF SERVICE MANAGER IN AN INNOVATIVE MANAGEMENT OF SMALL AND mEDIum-SIZED ENTERPRISES)
11 (81-91) Teresa Łuczka, Agnieszka Buhmann More
7.

Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna


(DETERMINANTS OF INNOVATION ACTIVITY IN THE GROUP OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES IN POLAND – LOGISTIC REGRESSION)
13 (93-105) Arkadiusz Świadek More
8.

Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego


(MEASURE 8.1 OF THE OPERATIONAL PROGRAM INNOVATIVE ECONOMY AS PART OF THE SUPPORT SYSTEM FOR MICRO-ENTERPRISES OF THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP)
12 (109-120) Wojciech Kozłowski More
9.

Finansowanie wewnętrzne małych przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego


(INTERNAL FINANCING OF SMALL FOOD PROCESSING ENTERPRISE)
14 (121-134) Magdalena Mądra-Sawicka More
10.

Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises

10 (135-144) Paweł Mikołajczak More
11.

Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw


(INTERACTION BETWEEN FINANCING PUBLIC DEBT AND BUSINESS OPERATIONS)
7 (145-151) Andrzej Szopa More
12.

Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego


(FORMS OF SUPPORTING SMES IN ACCESSING THE CAPITAL MARKET)
9 (155-163) Dominika Kordela More
13.

Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa


(CAPITAL MARKETS UNION: OPPORTUNITIES AND THREAT)
8 (165-172) Maciej Pawłowski More
14.

WYBRANE INSTRUMENTY POLITYKI DYWIDEND W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH


(SELECTED DIVIDEND POLICY INSTRUMENTS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)
10 (173-182) Sławomir Zarębski More
15.

Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP


(UNIFORM CONTROL FILE – COSTS AND BENEFITS OF DIGITIZATION)
11 (185-195) Grażyna Voss More
16.

Podatkowy kapitał amortyzacyjny


(TAx DEPREcIATION cAPITAL)
8 (199-206) Jolanta Iwin-Garzyńska More
17.

Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa


(LEGAL AND TAX ASPECTS OF CAPITAL ACQUISITION UNDER CROWD FUNDING BY MICRO AND SMALL BUSINESSES)
12 (207-218) Katarzyna Kocoń More
18.

WYBRANE INSTRUMENTY OGRANICZANIA OSZUSTW PODATKOWYCH W PODATKU VAT


(SELECTED INSTRUMENTS OF REDUCTION FRAUD TAX IN VALUE ADDED TAX)
8 (219-226) Dariusz Pauch More
19.

Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych


(TAX BURDEN ON SERVICES PURCHASED FROM FOREIGN ENTITIES)
10 (227-236) Lidia Peretiatkowicz More
20.

Finansowe skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku do-chodowego w małych gospodarstwach rolniczych


(THE FINANCIAL EFFECT OF THE FLAT-RATE INCOME TAX INTRODUCTION IN SMALL AGRICULTURE HOLDINGS)
13 (237-249) Magdalena Mądra-Sawicka, Mirosław Wasilewski More
21.

Efektywne obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników


(Effective Tax Burden on Businesses With ‘Small Taxpayer’ Status in the Corporate Income Tax in Poland)
10 (251-260) Anna Leszczyłowska More