Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017
Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa
(CAPITAL MARKETS UNION: OPPORTUNITIES AND THREAT)

Authors: Maciej Pawłowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: capital markets union capital market European Union SME financ
Year of publication:2017
Page range:8 (165-172)
Klasyfikacja JEL: G15 G18 G21 G23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – assessment of the capital markets union attempting to identify opportunities and threats of implementation of this project from the point of view of enterprise development. Design/methodology/approach – the article is dedicated to analysis of the capital markets union concept. Due to the lack of market experience in the field of analysis, the paper uses methods of qualitative analysis, concentrating on the critical analysis and evaluation of the formal and legal solutions of the capital markets union. Findings – as a result of the analysis the paper shows the opportunities and threats of establishing a union of the capital markets. Originality/value – this publication is part of the debate on initiatives taken by the European Commission to boost economic growth and economic activity in the EU
Download file

Article file

Bibliography

1.Action Plan on Building a Capital Markets Union (2015). European Commission. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
2.Feedback Statement on the Green Paper “Building a Capital Markets Union” (2015). Commission Staff Working Document, European Commission. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
3.Giovannini, A., Mayer, C., Micossi, S., Noia, D.C., Onado, M., Pagano, M., Polo, A. (2015). Restarting European Long-Term Investment Finance. London: CEPR.
4.GPW. Unia rynków kapitałowych. Stanowisko GPW w sprawie koncepcji rynków kapitałowych. Pobrane z: www. gpw.pl (1.07.2017).
5.Green Paper. Building a Capital Markets Union (2015). European Commission. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
6.Janc, A., Mikołajczak, P., Waliszewski, K. (2016). Europejska unia rynków kapitałowych. Warszawa: CeDeWu.
7.Juncker, J.C. (2014). Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
8.KDPW (2015). Tworzenie unii rynków kapitałowych. Uwagi GK KDPW do Zielonej Księgi. Pobrane z: www. kdpw.pl (1.01.2017).
9.Mrzygłód, U. (2011). Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej. Warszawa: NBP.
10.Pilecka, A. (2007). Plan działania w zakresie usług finansowych (FSAP) – założenia, realizacja i wpływ na rynki finansowe w Unii Europejskiej. Bank i Kredyt, 2.
11.Solarz, J.K. (2015). Porównanie Unii bankowej z Unią rynków kapitałowych. Przyczynek do teorii hybrydowego pośrednictwa finansowego. W: B. Kożuch, J. Trippner-Hrabi (red.), Aspekty koncepcji zarządzania humanistycznego w zarządzaniu publicznym. Warszawa, Łódź: Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
12.Soroka, I. (2016). Unia Rynków Kapitałowych – wspływ na rynek kapitałowy w Polsce. W: T. Czerwińska, A. Nowak (red.), Rynek kapitałowy – efektywność i ryzyko (s. 16–27). Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
13.Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej w sprawie ukończenia tworzenia unii rynków kapitałowych (2016). Kancelaria Senatu. Pobrane z: www.senta.gov.pl (26.06.2017).
14.Valiante, D. (2016). Europe’s Untapped Capital Market. Rethinking Financial Integration after the Crisis. London: Rowman & Littlefield International Ltd.
15.Waliszewski, K. (2015). Unia bankowa i unia rynków kapitałowych – analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym. Nauki o Finansach, 2 (23), 127–142