Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017
Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa
(LEGAL AND TAX ASPECTS OF CAPITAL ACQUISITION UNDER CROWD FUNDING BY MICRO AND SMALL BUSINESSES)

Authors: Katarzyna Kocoń
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Keywords: social lending law taxes SME funding
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (207-218)
Klasyfikacja JEL: G19 G29 H25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to analyse and assess legal, tax and financial aspects of revenues from and costs of funding by the use of social lending Methodology of the study: the study is based on an analysis of documents from Kokos.pl in terms of procedures and principles for acquiring financial resources of the model of social lending and related costs and charges. Outcome: as a result of the analysis, we will indicate which legal and tax aspects are important and should be taken into account in crowd funding strategies in comparison with traditional bank loans. Uniqueness/value: the paper is practical from the point of view of SMEs as it takes into account the latest funding trends and opportunities, which are more flexible in comparison to loans.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ashta, A., Assadi, D. (2010). An Analysis of European Online Micro-lending Websites. Innovative Marketing, 6 (2).
2.Assadi, D., Hudson, M. (2010). Marketing Mix of Online Social Lending Website. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 8 (5), 15–25.
3.Bogucki, S., Dumas, A., Stachurski, W. (2014). Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz dla praktyków. Gdańsk: ODDK.
4.Cennik usług w serwisie Kokos.pl.
5.Ciszewski, J. (2014). Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
6.Dobosiewicz, Z. (2007). Kredyty i gwarancje bankowe. Warszawa: PWE.
7.Dziuba, D.T. (2012). Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania. Problemy Zarządzania, 10, 3 (38), 83–103.
8.Dziuba, D.T. (2014). Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego. Warszawa: Wyd. Fundacji „Fotografia dla przyszłości”.
9.Dziuba, D.T. (2015). Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej. Warszawa: Difin.
10.Everett, C.R. (2015). Group Membership, Relationship Banking and Loan Default Risk: The Case of Online Social Lending. Banking and Finance Review, 7 (2), 18.
11.Gudowski, J. (2013). Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Warszawa: LexisNexis.
12.Hassett, T., Bergeron, J.D., Kreger, M., Looft, M. (2011). Indirect P2P Platforms. Global Microcredit Summit, Workshop Paper, November 14–17, Valladolid, Spain.
13.https://kokos.pl (28.01.2017).
14.Keh-Wen C., Songtao, M., Kuan-Chou, C., Chen, Y. (2016). The Evolving Role of Peer-to-Peer Lending: A New Financing Alternative. Journal of the International Academy for Case Studies 2016, 22, 3, 33.
15.Marecki, K. (2008). Podstawy finansów. Warszawa: PWE.
16.Mikos-Sitek, A., Zapadka, P. (2009). Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.
17.Mittelman, R., Rojas-Méndez, J.L. (2013). Exploring Consumer’s Needs and Motivations in Online Social Lending for Development. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 25, 310.
18.Oferta kredytu mBank. Pobrane z: https://www.mbank.pl/nota/kg/ (28.01.2017).
19.Penczar, M., Barembruch, A. (2006). Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
20.Pismo z 21.01.2014. Izba Skarbowa w Łodzi, IPTPB2/415-669/13-2/Akr.
21.Regulamin dla przedsiębiorców w Kokos.pl.
22.Rutkowski, A. (2007). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE. Szczęsny, W. (2009). Finanse. Zarys wykładu. Warszawa: Difin.
23.Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. Dz.U. 2016, poz. 380.
24.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032.
25.Ustawa z 29.08.1997 – Prawo bankowe. Dz.U. 2016, poz. 1988.
26.Ustawa z 9.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dz.U. 2016, poz. 223.
27.Ustawa z 12.05.2011 o kredycie konsumenckim. Dz.U. nr 126, poz. 715, z późn. zm. What is Crowd Funding? Pobrane z: http://go- trendme.blogspot.com/ (28.12.2016).
28.Wolf-Kalamala, M. (2014). Opodatkowanie pieniądza bezgotówkowego stanowiącego przedmiot pożyczki (wybrane problemy). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 6, 43–56.
29.Zasady realizacji usług w serwisie Kokos.pl.