Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.14-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2016 (14)
Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
(Copyright protection of computer programs and databases in the Russian Federation – selected comparative law aspects)

Authors: Marcin Jan Stępień
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: intellectual property copyright Russian law computer program database electronic database.
Year of publication:2016
Page range:26 (121-146)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 645

Abstract

Provisions on copyright protection of computer programs and data bases in Russian Federation are within international regulations’ influence zone. Russian law in that regard was – beyond doubts – affected by the treaties of World Intellectual Property Organization. What is more, those provisions were created in a huge part on the basis of European Union legal solutions. However, Russian Civil Code, which regulates such issues, include many legal ideas specific for the Russian legal system. Civil Code of Russian Federation introduces the register of computer programs and data bases, includes common regulation for them, states legal definitions for each of those categories. This law on computer programs and data bases modifies protection model based on copyrights, what makes Russian regulations special.
Download file

Article file

Bibliography

1.Близнец И.А., Леонтьев К.Б., Авторское право и смежные права, Moskwa 2011.
2.Гаврилов Э., Какими нормами охраняются авторские права на программы для электронных вычислительных машин? (о соотношении общего и специального закона в теории права), „Хозяйство и право” 2006, nr 6
3.Корнеев В.А., Программы для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микросхем: основания возникновения авторского права, „Законодательство” 2006, nr 11.
4.Коршунов Н.М., Интеллектуальная собственность. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, Moskwa 2009.
5.Коуров Л.В., Cловарь-справочник по информатике, Mińsk 2000.
6.Маковски А.Л., Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, „Совместный проект издательства Статут и компании КонсультантПлюс” 2007.
7.Крашенников П.В., Постатейный комментарий. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4, Moskwa 2011.
8.Савельев Д., Доказать авторское право в Сети поможет ... Нотариус, „Нотариальный вестник” 2001, nr 9.
9.Судариков С.А., Авторское право, Moskwa 2009.
10.Федоскина Н.И., Нарушение авторских и смежных прав: содержание и виды, „Журнал российского права” 2007, nr 11.
11.Хохлов В.А., Авторское право: заонадательство, теория, практика, Moskwa 2008.
12.Barta J., System prawa prywatnego, Tom 13: Prawo autorskie, Warszawa 2007.
13.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2013.
14.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2005.
15.Błeszyński J., Ochrona programów komputerowych w świetle prawa autorskiego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, Warszawa 1987, nr 4–5 (466–467).
16.Gizbert-Studnicki T., Znaczenie terminu „domniemanie prawne” w języku prawnym i prawniczym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Warszawa–Poznań 1974, nr 1.
17.Jezierska H., Słownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski, Warszawa 1989.
18.Matlak A., Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworu, Warszawa 2007.
19.Nowicka A., Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995.
20.Nowicka A., Prawnoautorska ochrona programów komputerowych – regulacja Polska i jej unijny wzorzec w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, z. 2.
21.Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2006.
22.Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (Studia i rozprawy), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990.
23.Radoniewicz F., Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016.
24.Sikorski R., Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych, Warszawa 2006.
25.Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013.
26.Sokołowska D., Utwory zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2001, z. 76.
27.Szewc A., Jyż G., Elementy prawa informatycznego, Tom 1: Ochrona programów komputerowych i topografii układów scalonych, Katowice 1999.
28.Wawrzyńczyk J., Kuratczyk M., Małek E., Gołubiewa A., Bartwicka H., Wawrzeńczyk A., Wielki słownik rosyjsko-polski, PWN 2004.