Search

Result: Found records: 36.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Factors Associated with Physical Activity in People with Diabetes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Time Motion Differences between Romanian and Polish High Level Young Soccer Players during 6 vs. 6 Small Sided Games as an Effect of Training Program
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
3. Selected Factors Differentiating the Forms of Physical Activity Taken Up or Expected by the Students of PSW in Biała Podlaska
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
4. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
5. Changes in the vegetation of a small lowland river valley (Krąpiel, NW Poland) after dredging
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
6. Wydatki budżetowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 – problem niedoboru środków
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
7. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
8. Review of Traditional and Natural Methods of Treating Alzheimer’s Disease
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
9. Identyfikacja ryzyk w dokumentacji cen transferowych – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
10. Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
11. Quality of Life and Physical Activity after Liver Transplantation. Literature Review.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
12. Evaluation of the Quality of Sleep of the Professional Soldiers Population
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
13. Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
14. Zarządzanie podatkami w aspekcie ulgi na nowe technologie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
15. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
16. Zarządzanie dokumentacją cen transferowych w zakresie ujawnień w sprawozdawczości finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
17. Gospodarka regionalna – potencjał województwa opolskiego w świetle rankingu „złota setka”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
18. Prevalence of Depressive Symptoms among Young Adults in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Go to
19. Subjective and objective assessments of physical activity in professional active women aged 50 to 64 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
20. The Influence of Lockdown on the Physical Activity and Subjective Health in the Teachers of Physical Education in Poland
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 38, No. 2/2022 2022 Go to
21. Zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji a zasada równego traktowania w zatrudnieniu
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
22. Prawnoautorska klasyfikacja remiksu
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
23. Przykłady zaangażowania Straży Granicznej w misje pokojowe Unii Europejskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
24. Wykonanie zobowiązania sądu na podstawie art. 1391 k.p.c.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
25. Sądownictwo polubowne w sporcie a poszanowanie praw sportowca
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
26. Zakaz lotów rosyjskich statków powietrznych w przestrzeni powietrznej państw członkowskich Unii Europejskiej a międzynarodowe prawo lotnicze
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
27. Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnoskarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
28. Inkongruencja polskiego ustawodawstwa z prawem europejskim w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE, SN i TK
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
29. Pozorność umowy pożyczki – glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lutego 2021 roku, II CSKP 29/21 (glosa częściowo krytyczna)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
30. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 10 października 2019 roku (I AGa 35/19)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
31. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2020 roku (III AUa 233/20)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
32. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 września 2022 roku (II SAB/SZ 167/22)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
33. Tomasz Snarski, Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią, Biblioteka Więzi, Warszawa 2021
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
34. Ogólnopolskie seminarium naukowe „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych”, Toruń, dnia 3 lutego 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
35. XIV Interdyscyplinarna konferencja naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 24–27 marca 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
36. Ogólnopolska konferencja naukowa „Służebność przesyłu. Ewolucja instytucji prawnej i obecny stan normatywny”, Szczecin, 31 marca 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
Page