Search

Result: Found records: 114 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Factors Associated with Physical Activity in People with Diabetes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Time Motion Differences between Romanian and Polish High Level Young Soccer Players during 6 vs. 6 Small Sided Games as an Effect of Training Program
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
3. Selected Factors Differentiating the Forms of Physical Activity Taken Up or Expected by the Students of PSW in Biała Podlaska
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
4. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
5. Changes in the vegetation of a small lowland river valley (Krąpiel, NW Poland) after dredging
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
6. Wydatki budżetowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 – problem niedoboru środków
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
7. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
8. Review of Traditional and Natural Methods of Treating Alzheimer’s Disease
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
9. Identyfikacja ryzyk w dokumentacji cen transferowych – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
10. Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
11. Quality of Life and Physical Activity after Liver Transplantation. Literature Review.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
12. Evaluation of the Quality of Sleep of the Professional Soldiers Population
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
13. Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
14. Zarządzanie podatkami w aspekcie ulgi na nowe technologie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
15. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
16. Zarządzanie dokumentacją cen transferowych w zakresie ujawnień w sprawozdawczości finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
17. Gospodarka regionalna – potencjał województwa opolskiego w świetle rankingu „złota setka”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
18. Prevalence of Depressive Symptoms among Young Adults in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Go to
19. Subjective and objective assessments of physical activity in professional active women aged 50 to 64 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
20. The Influence of Lockdown on the Physical Activity and Subjective Health in the Teachers of Physical Education in Poland
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 38, No. 2/2022 2022 Go to
21. Zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji a zasada równego traktowania w zatrudnieniu
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
22. Prawnoautorska klasyfikacja remiksu
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
23. Przykłady zaangażowania Straży Granicznej w misje pokojowe Unii Europejskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
24. Wykonanie zobowiązania sądu na podstawie art. 1391 k.p.c.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
25. Sądownictwo polubowne w sporcie a poszanowanie praw sportowca
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
26. Zakaz lotów rosyjskich statków powietrznych w przestrzeni powietrznej państw członkowskich Unii Europejskiej a międzynarodowe prawo lotnicze
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
27. Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnoskarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
28. Inkongruencja polskiego ustawodawstwa z prawem europejskim w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE, SN i TK
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
29. Pozorność umowy pożyczki – glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lutego 2021 roku, II CSKP 29/21 (glosa częściowo krytyczna)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
30. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 10 października 2019 roku (I AGa 35/19)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
31. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2020 roku (III AUa 233/20)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
32. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 września 2022 roku (II SAB/SZ 167/22)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
33. Tomasz Snarski, Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią, Biblioteka Więzi, Warszawa 2021
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
34. Ogólnopolskie seminarium naukowe „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych”, Toruń, dnia 3 lutego 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
35. XIV Interdyscyplinarna konferencja naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 24–27 marca 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
36. Ogólnopolska konferencja naukowa „Służebność przesyłu. Ewolucja instytucji prawnej i obecny stan normatywny”, Szczecin, 31 marca 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
37. Cel opłaty planistycznej – od finansowania planów miejscowych do roszczeń odszkodowawczych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
38. National Security-Related Expulsion Cases during the Pandemic in Hungary: Secret Revealed?
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
39. Prawo instrumentalne czy zinstrumentalizowane – kilka uwag o prawie III Rzeszy
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
40. Public Utility Services in Poland and Belarus
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
41. Problem stosowania niektórych przepisów o ochronie konsumenta do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
42. Cyberbezpieczeństwo sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
43. Algorytmy i sztuczna inteligencja jako narzędzie i źródło niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję w świetle art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
44. Evolution of the Internal Structure of the Social Insurance Fund
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
45. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 listopada 2020 r. (III AUa 268/20)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
46. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 7 czerwca 2022 r. (II AKa 75/21)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
47. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2019 r. (I SA/Sz 198/19)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
48. Ewa Michałkiewicz-Kądziela, Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
49. XIV Letnie Warsztaty Doktoranckie „Ochrona interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym”, Szczecin, 8–9 września 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
50. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „40 lat konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza – bilans i perspektywy”, Uniwersytet Warszawski ‒ 29‒30 września 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
51. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społecznogospodarczego”, Szczecin, 20‒21 października 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
52. Amerykańskie koncepcje interpretacji konstytucji a rodzime teorie: klaryfikacyjna i derywacyjna. Próba porównania
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
53. Czy prawu potrzebny jest heros? Reinterpretacja sędziego – Herkulesa w świetle myśli starożytnej
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
54. Wykładnia funkcjonalna przepisów prawa gospodarczego publicznego w świetle rozwiązań wprowadzonych w ustawie – Prawo przedsiębiorców
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
55. Can the Notion of the Rule of Law Be Applied to the UN System?
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
56. Kilka słów o pozytywizacji części ogólnej prawa administracyjnego jako próby rozstrzygnięcia problemów poznania prawa według Franciszka Longchampsa
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
57. Rozwinięta normatywna koncepcja źródeł prawa Zygmunta Ziembińskiego i jej znaczenie
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
58. Aksjologia prawa Stanisława Czepity
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
59. Stopień realizacji zasady odpowiedniego vacatio legis w polskiej praktyce parlamentarnej w latach 2011–2021- wybrane problemy
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
60. Prawo w ramach koncepcji prawodawstwa jako uczenia się
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
61. Rozumienie filozofii prawa a kształt systemu prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
62. Skutek konwencjonalnej czynności procesowej jako jej element konstytutywny
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
63. Wkład Stanisława Czepity do teorii prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
64. Hans Erich Troje, Humanizm i jurysprudencja
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
65. Dezinformacja – definicja, zagrożenia, reakcja
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
66. Konstytucyjna wolność przedsiębiorczości w kontekście społecznej gospodarki rynkowej – pożądane standardy regulacji
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
67. Konstytucyjne uwarunkowania transitional justice po epizodzie regresu praworządności w świetle standardów europejskich a kwestia statusu sędziów
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
68. Dialog orzeczniczy między Trybunałem Konstytucyjnym a Trybunałem Sprawiedliwości – kooperacja czy konfrontacja?
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
69. Geneza uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
70. Konstytucja gwarancją ochrony praw i interesów państwa
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
71. Czy warto wprowadzić zakaz negatywnej kampanii wyborczej
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
72. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 26 kwietnia 2022 r. (II AKa 269/20)
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
73. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 15 czerwca 2022 r. (I ACa 307/22)
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
74. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2022 r. (I SA/Sz 64/22)
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
75. Jerzy Ciapała, Robert Piszko, Agata Pyrzyńska (red.), Dylematy wobec prawa do sądu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
76. Międzynarodowa Konferencja Naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”, Szczecin, 24–25 listopada 2022 r. i 27 stycznia 2023 r.
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
77. Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Literature and Legal Education”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 22 lutego 2023 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
78. Regulacje prawne telewizyjnych debat prezydenckich
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
79. Medyczna klauzula sumienia na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 roku, sygn. akt K 12/14
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
80. Niezależność polskiej administracji wyborczej – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
81. Prawne i etyczne uwarunkowania sekwencjonowania genomu noworodka
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
82. Algorytmy wyszukiwarek internetowych a zniekształcenie woli wyborczej. Wybrane aspekty prawne i technologiczne
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
83. Extrenal supervision of the Minister of Justice over the administrative activities of common courts
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
84. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 20 lipca 2022 r. (I ACa 655/21)
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
85. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 9 sierpnia 2022 r. (II AKo 114/22)
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
86. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 marca 2023 r. (II SA/Sz 1129/22) wraz ze zdaniem odrębnym sędziego WSA Arkadiusza Windaka
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
87. William Partlett, Herbert Küpper, The Post-Soviet as Post-Colonial. A New Paradigm for Understanding Constitutional Dynamics in the Former Soviet Empire, Edward Elgar Publ., Cheltenham-Northampton 2022
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
88. Ogólnopolska konferencja naukowa „Rola dyplomacji i prawa dyplomatycznego w stosunkach międzynarodowych”, Warszawa, 23–24 marca 2023 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
89. Kontrola transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dokonywanej w formie czynności materialno-technicznej
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Go to
90. Środki ochrony praw jednostki wobec wdrażania algorytmicznych systemów decyzyjnych do administracji publicznej – między prawem europejskim a prawem krajowym
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Go to
91. Interes prawny jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie tzw. rozporządzenia terytorialnego Rady Ministrów
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Go to
92. Budżet obywatelski jako instrument zarządzania publicznego. Perspektywa aksjologiczna
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Go to
93. Ochrona interesu prawnego pacjenta w dostępie do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wykonywana za pomocą uprawnień kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Go to
94. Ochrona interesu prawnego związanego z przynależnością do wspólnoty samorządowej
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Go to
95. Wniosek o wykładnię wyroku i skarga kasacyjna jako środki usuwania niejasności uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Go to
96. Przyczyny niskiej trwałości podejmowanych uchwał krajobrazowych
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Go to
97. Reklama produktów leczniczych a ochrona interesu konsumenta
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Go to
98. Problematyka ochrony interesu prawnego w procedurze budżetu partycypacyjnego
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Go to
99. Z problematyki prawnej postępowania w sprawie udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Część 1.
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
100. Międzynarodowa konferencja naukowa „Evolution of Human Rights” Szczecin, 24 maja 2023 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
Page