Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016
Zarządzanie podatkami w aspekcie ulgi na nowe technologie
(Tax Management in the Context of Tax Relief on New Technologies)

Authors: Marcin Stępień
Keywords: tax management tax relief on new technologies
Data publikacji całości:2016
Page range:9 (141-149)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of this paper is to identify and evaluate the possibility and conditioning of the application of tax relief on new technologies in the context of valid regulations of balance sheet and tax law. Design/methodology/approach – A monographic methodology of research has been adopted in the article, using information in the qualitative descriptive form. The available literature on the subject underwent the method of analysis and logical construct, taking into account the existing scope of tax law. Findings – The result of the research is the construction of methodology within the scope of relations between accounting systems and the scope of the application of tax law in an enterprise with the aim of improving the quality of management within the application of tax relief on new technologies. Originality/value – building market advantage in a competitive and turbulent environment frequently translates into searching for smaller opportunities among a great deal of activities of an enterprise. One of such activities is the implementation of changing legal regulations into the accounting system of an enterprise. The topic in question is hence up-to-date and vital from the perspective of improving the quality of management of an enterprise through building market advantage in the area of both the accounting system, and the application of tax relief on new technologies within the scope of tax law.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, A. (2012). Rola podatkowych instrumentów wsparcia działalności B+R w kształtowaniu bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 192–200.
2.Chluska, J. (2004). Podstawy rachunkowości. Częstochowa: Wyd. WZPCz.
3.Hejnar, J. (2007). Zarys teorii wyceny bilansowej. W: B. Micherda (red.), Prawo bilansowe a prawo podatkowe (s. 11–21). Warszawa: Difin.
4.Iwin-Garzyńska, J. (2012). Wybrane aspekty opodatkowania kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwach polskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 107–129.
5.Kotler, Ph., Caslione, J.A., (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: MT Biznes.
6.Micherda, B. (2004). Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu jednostki gospodarczej. Kraków: Wyd. AE w Krakowie. Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 38. Dz.Urz. UE L 320.
7.Piotrowska, K. (2014). Polityka rachunkowości w zakresie prac badawczo-rozwojowych a wynik finansowy. W: A. Kostur, J. Pfaff (red.), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego (s. 244–254). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
8.Romanowska, M. (2010). Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 98, 7–15.
9.Sałek, R. (2014). Algorytm postępowania decyzyjnego w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe – Politechnika Śląska. Organizacja i Zarządzanie, 68, 243–253.
10.Skowron-Grabowska, B. (2004). Problem innowacyjności w aspekcie strategii przedsiębiorstwa i programów unijnych. W:J. Szopa, P. Pachura (red.), Polska w Unii Europejskiej. La Pologne – nouvelle voisine dans I’UE. Poland in the European Union (s. 259–267). Częstochowa: Wyd. WZPCz.
11.Skrzywan, S. (1969). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWE.
12.Skulik-Górecka, A. (2013). Kwalifikacja i wycena kosztów zakończonych prac rozwojowych w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 209–218.
13.Stępień, M. (2010). Problem zgodności prawa bilansowego i prawa podatkowego w aspekcie pomiaru kategorii ekonomicznych. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
14.Stępień, M. (2012). Wybrane problemy ustalania dochodu w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 217–226.
15.Suszyński, C. (2007). Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie. Warszawa: PWE.
16.Turek, I. (2015). Współpraca między organizacjami w zarządzaniu pracami badawczo-rozwojowymi. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
17.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
18.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
19.Ustawa z 25.09.2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Dz.U. poz. 1767.
20.Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2007). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. T. 1. Warszawa.