Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (33) 2016
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – nowy instrument prawny i ekonomiczny ułatwiający rozwój turystyki transgranicznej w Polsce
(European Grouping of Territorial Cooperation (Egtc) – a New Legal and Economic Tool of Cross - Border Tourism Development in Poland)

Authors: Tomasz Studzieniecki
Akademia Morska w Gdyni
Keywords: EGTC euroregion territorial cooperation crossborder tourism
Year of publication:2016
Page range:12 (175-186)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The European grouping of territorial cooperation (EGTC) is a new legal instrument of the EU which facilitates the development of cross-border tourism. The EU and state legislation obliges EGTCs to improve economic and social cohesion by indicating four basic objectives. Specific objectives are determined by the EGTCs themselves. Tourism is the most popular objective of all fifty-four EGTCs operating in Europe. Three EGTCs were established in Poland. Self-government territorial units were their initiators. Foreign members come from the following four countries: the Czech Republic, Slovakia, Sweden and Hungary. All Polish EGTCs, despite the fact that they have been operating since 2013, have already taken actions to develop cross-border tourism despite legal, financial and political barriers. They have prepared development strategies in which tourism is one of the strategic objectives. They have taken actions concerning the development and promotion of transnational destinations. They implement tourist projects in which they are usually their leaders. A barrier in the development of cross-border tourism is the absence of consent of the Polish government to fulfil a role of an institution that manages the EU programmes as well as the lack of a procedure for accepting non-EU members to EGTCs.
Download file

Article file

Bibliography

1.EGTC Monitoring Report 2013 Towards the New Cohesion Policy, 2014, European Union, Brussels.
2.Greta, M., Tomczak-Woźniak, E., 2013, Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014–2020, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4 (64).
3.Guo, R., 2015, Cross-Border Management: Theory, Method and Application, Springer, Peking University, Beijing.
4.Inteligentne specjalizacje w regionach, przez które przebiega pasmo rozwojowe Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (ŚKT/CETC), 2014, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., Szczecin.
5.Meyer, B., Gardzińska, A., 2014, Znaczenie współpracy podmiotów samorządowych w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 807, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3 (27).
6.Panasiuk, A., Pawlicz, A., 2014, Efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej, w: Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Difin, Warszawa.
7.Polsko-słowacka strategia działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014– 2020, 2014, Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, Nowy Targ.
8.Programy współpracy transgranicznej z udziałem Polski w perspektywie 2014–2020, dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 25.09.2012 r.
9.Rapacz, A., 2003, Wpływ Euroregionu „Neisse–Nisa–Nysa” na rozwój współpracy transgranicznej w turystyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1000, „Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej”.
10.Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Dz.U. UE, L 210/19.
11.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, Dz.U. UE, L 347/303.
12.Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, Dz.U. z 2009 r. nr 105 poz. 875.
13.Ruszkowski, J., 2014, Znaczenie współpracy podmiotów samorządowych w procesie kreowania współpracy na pograniczu wschodnim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 807, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3 (27).
14.Studzieniecki, T., 2015, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne, Academia Europa Nostra, Lubieszynek.
15.Szubert-Zarzeczny, E., 1996, Turystyka w procesie przekształceń systemowych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
16.Teichmann, E., 2003, Nowe pogranicze Europy: Litwa, Łotwa, Estonia, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
17.Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, Dz.U. z 2008 r. nr 218, poz. 1390. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (w trakcie publikacji).
18.Więckowski, M., 2010, Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Polska Academia Nauk, Warszawa.
19.Woźniak, M.G., 2007, Teoretyczne problemy spójności społeczno-ekonomicznej mechanizmu rynkowego w kontekście gospodarki opartej na wiedzy, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy.