Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/3 2016
PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI
(Local governments’ dimensions of cooperation with externale entities)

Authors: Ewa Zeman-Miszewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: local governments companies non-governmental organizations cooperation
Data publikacji całości:2016
Page range:16 (285-300)
Klasyfikacja JEL: H82 H32 A13 L31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The autonomy of local governments concerning the fulfilment of public commitments does not mean that they have to pursue them on their own. Meeting the targets of their assignments often requires a skilful cooperation with external entities. The meaning of such cooperation has substantially risen after the transition period had begun. The development of market economy as well as handing over the obligations and funds together with responsibility to local governments became mobilizing factors for carrying out joint endeavours with external entities. This paper aims to evaluate the forms and dimensions of local governments’ cooperation with public and private entities conducted so far.
Download file

Article file

Bibliography

1.Flieger, M. (2009). Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 147–169.
2.Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Dziemianowicz, W., Roszkowski, W., Zarycki, T. (1998). Dynamika i czynniki sukcesu lokalnego w Polsce. W: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Koniunktura i mobilizacja społeczna w gminach (s. 81–151). Warszawa: Wyd. UW.
3.Hauser, J. (red.). (1999). Komunikacja i partycypacja społeczna. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
4.Izdebski, H. (2003). Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komentarz. Pobrane z: http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/komentarz_do_ustawy_o_dzialanosci_pozytku.pdf (19.04.2016).
5.Kłosiewicz-Górecka, U., Słomińska, B. (2006). Samorząd jako kreator partnerstwa na rynku lokalnym. W: J. Karwowski (red.), Marketing a aktywność regionów (s. 104–115). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
6.Porawski, A. (red.). (2013). Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego. Pobrane z: http://wartowiedziec.org/attachments/article/18953/Wspolpraca_JST_w_Polsce_stan_i_potrzeby_Raport_ZMP_listopad_2013.pdf (12.04.2016).
7.Przewłocka, J., Adamiak, P., Herbst, J. (2013). Podstawowe informacje o organizacjach pozarządowych. Warszawa: Stowarzyszenie Klon-Jawor.
8.Przybylska, A. (2010). Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej. Warszawa: Wyd. UW
9.Rymsza, M., Hryniewiecka, A., Derwich, P. (2004). Jak wprowadzać w życie zasadę pomocniczości państwa: doświadczenia z lat dziewięćdziesiątych. Pobrane z: http://www.isp.org.pl/files/15474277280847008001211198511.pdf (12.04.2016).
10.Słomińska, B. (2007). Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości. Samorząd Terytorialny, 3, 19–33.
11.Wykaz Związków Międzygminnych – stan na 30 czerwca 2015 (2015). Warszawa: BIP, Ministerstwo Informatyzacji i Cyfryzacji.
12.Zeman-Miszewska, E., Jakubowska, A., Krakowiak-Drzewiecka, M. (red.). (2015). Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot transformacji gospodarczej. Katowice: Wyd. UE w Katowicach