Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-23
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/3 2018
Uwarunkowania współpracy pracowników z pokolenia Y
(Conditions for the cooperation of generation Y employees)

Authors: Elżbieta Robak
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Keywords: generation Y cooperation of employees human resources management
Year of publication:2018
Page range:10 (245-254)
Klasyfikacja JEL: J24 J53 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to identify the determinants of cooperation between employees from generation Y and an indication of the factors, that can support the of employers’ activities leading to shaping a good atmosphere for cooperation. With reference to the goal set in the first part of the article, author specify functioning of these young employees by referring to literature, researches and reports on this subject. The second part presents the results of group interviews with working people from the Y generation, in which issues related to the conditions of cooperation were discussed.
Download file

Article file

Bibliography

1.Deloitte (2015). Pierwsze kroki na rynku pracy. Liderzy przyszłości. Deloitte Polska. Pobrano z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/pierwsze-kroki-na-rynku-pracy-2015.html (10.10.2017).
2.Dolińska-Wertyńska, D. (2016). Motywacje i potrzeby pracowników pokolenia Y w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 92, 31–47.
3.Fazlagić, J.A. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. e-Mentor, 3 (25), 13–16.
4.Gołąb-Andrzejak, E. (2014). Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie „pokolenia Milenium”. Marketing i Rynek, 11, 11–21.
5.Jurek, Ł. (2014). Pracownicy z pokolenia Y: silne i słabe strony. W: M. Makuch (red.), Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku (s. 127–139). Wrocław: Wydawnictwo CEdu.
6.Krawczyk-Bryłka, B. (2016). Postawy pokolenia Y wobec wirtualnej pracy zespołowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 430, 195–204.
7.Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty. Studia i Prace WNEiZ US, 3 (39), 305–319.
8.Robak, E., Słocińska, A. (2016). Równoważenie pracy z życiem osobistym pracowników jako istotny czynnik warunkujący gospodarowanie współczesnymi zasobami pracy.
9.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 257, 159–167.
10.Rudawska A., Szarek M. (2014). Postawy studentów względem pracy zespołowej i ich zespołowa efektywność. e-Mentor, 3 (55), 12–21.
11.Wojnicki, S. (2017). Czas pokoleniowych zmian. Demografia wyzwaniem dla polskich działów HR. Personel i Zarządzanie, 4, 18–21.
12.Wszechnica UJ (2014). Pokolenie Y: potrzeby i nawyki wpływające na dzielenie się wiedzą.
13.Raport podsumowujący badania prowadzone w ramach projektu „Ucząca się organizacja 2.0.” realizowanego przez portal Interia.pl oraz Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pobrano z: http://www.wszechnica.uj.pl/_public/temp/Zalaczniki/dzielenie_sie_wiedza-raport.pdf (10.10.2017).