Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 53/2 2018
Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004–2017
(Pillars of competitiveness (GCI) influence on V4 countries' competitive position (in comparition to UE-10) in 2004–2017)

Authors: Edward Molendowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Małgorzata Snarska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Keywords: international competitiveness of the economy competitive position of GW-4 countries effects of EU membership
Year of publication:2018
Page range:17 (263-279)
Klasyfikacja JEL: E20 E60 F40 F50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is a presentation of the results of the study, which attempted to determine the impact of individual pillars of competitiveness (GCI) on changes in the international competitive position of the Visegrad Group countries (GW-4) against the EU-10. The research period covers the years 2004–2017, but due to the absence of comparable data, it was narrowed to the period 2006–2017. The study analyzed the secondary data on the pillars of competitiveness of the economy distinguished in the “Global Competitiveness Report”, prepared by the World Economic Forum. The article ends with a summary of the most important conclusions resulting from the presented analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Akben-Selcuk, E. (2016). Factors affecting firm competitiveness: Evidence from an emerging market. International Journal of Financial Studies, 4 (2), 1–10. DOI: 10.3390/ijfs4020009.
2.Amendola, G., Dosi, G., Papagni, E. (1993). The dynamics of international competitiveness. Weltwirtschaftliches Archiv, 3 (129), 451–471.
3.Bossak, J. (2000). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. W: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
4.Buckley, P., Pass, C., Prescott, K. (1988). Measures of international competitiveness: a critical survey. Journal of Marketing Management, 2 (4), 175–200.
5.Ezalea-Harrison, F. (2005). On the competing notion of international competitiveness. Advances in Competitiveness Research, 1 (13), 80–87.
6.Kancs, D. (2011). The economic geography of labour migration: Competition, competitiveness and development. Applied Geography, 1 (31), 191–200.
7.Krugman, P. (1994). Competiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, 2 (73), 28–44.
8.Misala, J., Misztal, P., Młynarzewska, I., Siek, E. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie 1990–2007. Radom: Politechnika Radomska.
9.Molendowski, E. (2017). An Internationally Competitive Economy: Poland Compared to The Visegrad Group Countries in The Post-Accession Period. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 4 (20), 5–17.
10.Molendowski, E., Żmuda, M. (2013). Changes In Competitiveness Among The Visegrad Countries After Accession To The European Union: A Comparative Analysis Based On A Generalized Double Diamond Model. Comparative Economic Research. Central Eastern Europe, 4 (16), 121–153.
11.Porter, M., Rivkin, J. (2012). The Looming Challenge to U.S. Competitiveness. Harvard Business Review, 3 (90). Pobrane z: https://hbr.org/2012/03/the-looming-challenge-to-us-competitiveness.
12.Reiczigel, J., Zakariás, I., Rózsa, L. (2005). A bootstrap test of stochastic equality of two populations. The American Statistician, 2 (59), 156–161.
13.Schwab, K. (red.). (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018. Geneva: World Economic Forum.
14.Siebert, H. (2000). Zum Paradigma des Standortwettbewerbs. Tübingen: Mohr Siebeck.
15.Staudte, R., Sheather, S. (2011). Robust estimation and testing. New York: Wiley.
16.Thore, S., Tarverdyan, R. (2016). The sustainable competitiveness of nations. Technological Forecasting and Social Change, 106, 108–114.
17.Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Żmuda, M. (2016), Strategie pobudzania konkurencyjności Singapuru i Irlandii w świetle koncepcji państwa rozwojowego – wnioski dla gospodarek doganiających. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 3 (20/2), 249–257.
19.Żmuda, M. (2017), Towards a Taxonomy of International Competitiveness. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 25, 97–116.
20.Żmuda, M., Molendowski, E. (2016), W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81).