Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (36) 2016
Implementation Possibilities of a System For Management and Measuring of Sustainable Development of Tourism in Metropolitan Areas: The Case of Poznań Agglomeration

Authors: Anna Królikowska-Tomczak
Poznań University of Technology, POLAND
Keywords: sustainable development tourism management competitiveness
Year of publication:2016
Page range:11 (185-195)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Contemporary tourism is facing a lot of challenges. The number of tourists , who are aware and demanding, the quality standards that are being increased, the supplies that are overused in a lot of tourist regions – these are a real problems , that tourist destinations need to face. In such conditions, it is impossible to manage tourism efficiently without any long term strategy, that sets realistic but also ambitious goals, marks out the directions of the development and measures the level of the achievement of the goals in a countable way. As the competition on the tourist market is very demanding, it is important for the destination to fallow present-day trends that promote the idea of sustainability. The theory of sustainable tourism management has been presented in the article, as well as the advantages of its introducing in the process of gaining competitiveness. Most of tourist destinations and agglomerations already has the instruments to do it, they only need to be integrated into a system, that would enable monitoring sustainable tourism development.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alejziak, W. (2009). Współeczesne modele i wybrane koncepcje polityki turystycznej. Gospodarka Turystyczna w Regionie. Przedsięborstwo. Samorząd. Współpraca, 50.
2.Attitudes of Europaens towards tourism. Brussels: TNS Political and Social (requested by European Commission).
3.Devashish, D. (2011). Tourism Marketing. New Dheli: Pearson.
4.Drucker, P. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Echtner, C., Ritchie, J. (1993). The Measurement of Destination Image – An Empirical Assessment. Jurnal of Tracel Research, 1.
6.European Tourism Indicators System for Sustainable Destinations (2013). Bruksela: European Commission.
7.Glińska, E. (2011). Sposoby badania wizerunku miasta. Samorząd Terytorialny, 11, 33–44. J., S. (1998). Sustainable Tourism Managment. Cabi Publishing.
8.Kosiedowski, W. (2002). Przedsiebiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego. Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
9.Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: Dom wydawniczy Rebis.
10.Kozioł, L. (2013). Koncepcja klasyfikacji czynników motywacji turystycznej. Współczesne Zarządzanie, 1.
11.Mikołajczyk, A. (2010/2011). Budowa marki miasta. Thinktank, 7, 1–7.
12.Metropolia Poznań 2020 (2011). Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Poznań: CBM. Available at: http://metropolia2020.poznan.pl/tresc-dokumentu.
13.Niezgoda, A. (2008). Cele zrównoważonego rozwoju a przewaga konkurencyjna obszaru recepcji turystycznej (pp. 19–31). In: G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjnosci regionów w dobie globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
14.UNWTO (2015). Tourism Highlights. Madrid: UNWTO.
15.Weaver, D. (2007). Sustainable tourism. Routledge.
16.Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskeigo.