Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (41) 2018
KONKURENCYJNOŚĆ CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO POLSKI NA RYNKU PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH
(COMPETITIVENESS OF POLISH TRUCKING TRANSPORTATION ON INTERNATIONAL MARKET TRANSPORT)

Authors: Urszula Motowidlak
Uniwersytet Łódzki
Keywords: road transport cargo transport competitiveness
Year of publication:2018
Page range:10 (107-116)
Klasyfikacja JEL: R40 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to identify the essential categories of competitiveness of Poland’s trucking companies as well as to evaluate the key drivers of competition with other players in the international market. Literature studies, data analysis, and own research results were used to achieve the main objective. The results show that Poland’s trucking industry has great potential for further development. Europe’s current economic situation is supporting its expansion into the international transport market. However maintaining a position on the European market encounters significant barriers to legislative risk, high sensitivity to Europe’s economic situation, and shortages of drivers. These factors can be a real threat to the competitiveness of Poland’s trucking industry.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bilans (2015). Bilans kompetencji w branży transport i logistyka. Raport z przeprowadzonych badań. Kraków: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pobrane z: krakow.pl/zalacznik/265275 (25.08.2017).
2.Brach, J. (2015). Konkurencyjność współczesnego ciężarowego transportu samochodowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 29, 319–344. DOI:10.18276/ptl.2015.29-23.
3.Dziedzic, E., Skalska, T. (2013). Metodologiczne podstawy oceny konkurencyjności Polski. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
4.Eurostat (2017). Goods transport by road. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/main-tables (18.08.2017).
5.Gołembska, E. (red.). (2005). Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
6.GUS (2005). Transport – wyniki działalności w 2004 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i--lacznosc/ (12.09.2017).
7.GUS (2017). Transport – wyniki działalności w 2016 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i--lacznosc/ (12.09.2017).
8.Patorska, J., Lauresh, K. (2015). Dokąd zmierza jednolity rynek europejski? Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/ pl_Deloitte_MiLoG_PL.pdf (15.09.2017).
9.PwC, TLP (2016). Rynek pracy kierowców w Polsce. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/pwc-raport-rynek-pracy- -kierowcow.pdf (10.09.2017).
10.PZPM (2017). Branża motoryzacyjna. Raport kwartalny PZPM i KPMG. Pobrane z: www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty (15.09.2017).
11.Szymańska, E. (red.). (2015). Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy. Białystok: Urząd Marszałkowski.
12.Waśkiewicz, J. (2014). Badania kosztowe w przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu ciężarowego. Transport Samochodowy, 4, 5–16. Pobrane z: yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.../c/waskiewicz_badania_4_2014.pdf (27.08.2017).
13.Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. (red.). (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Załoga, E. (2006). Czynniki determinujące jakość polskiego transportu. W: D. Rucińska, E. Adamowicz (red.), Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej (s. 163–172). Gdańsk–Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.