Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (41) 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Wstęp


(Introduction)
0 (0-0) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
0 (0-0) --- More
1.

REGULACJA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY DWORCOWEJ W POLSCE I EUROPIE


(REGULATION OF ACCESS TO RAILWAY STATION INFRASTRUCTURE IN POLAND AND EUROPE)
10 (7-16) Mirosław Antonowicz, Tomasz Moś More
2.

ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA TERMINALI KONTENEROWYCH W POLSCE ORAZ PROPOZYCJE LOKALIZACJI NOWYCH OBIEKTÓW


(LOCATION AND CHARACTERISTICS OF CONTAINER TERMINALS IN POLAND AND PROPOSALS OF LOCATION OF NEW OBJECTS)
11 (17-27) Tadeusz Bocheński More
3.

PROBLEMATYKA EFEKTYWNEJ REALIZACJI PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W GŁÓWNYCH RELACJACH W RAMACH KONCEPCJI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ


(THE PROBLEM OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF PASSENGER TRANSPORT IN THE MAIN RELATIONS AS PART OF THE SZCZECIN METROPOLITAN RAILWAY CONCEPT)
12 (29-40) Arkadiusz Drewnowski, Krzysztof Małachowski More
4.

EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANIA AUTOBUSÓW Z NAPĘDEM ALTERNATYWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ


(EFFICIENCY OF APPLICATION THE ALTERNATIVE DRIVE IN URBAN TRANSPORT BUSES)
11 (41-51) Tadeusz Dyr, Przemysław Misiurski, Małgorzata Kozłowska More
5.

CZWARTY PAKIET KOLEJOWY – ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ


(THE FOURTH RAILWAY PACKAGE – MANAGEMENT OF RAILWAY INFRASTRUCTURE)
11 (53-63) Juliusz Engelhardt More
6.

TRANSPORT JAKO DETERMINANT SPRAWNOŚCI MAKROSYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W SKALI GLOBALNEJ. POLSKA NA TLE GLOBALNYM – ANALIZA PORÓWNAWCZA


(TRANSPORT AS A FACTOR DETERMINING EFFICIENCY OF LOGISTICS MACROSYSTEMS IN THE GLOBAL SCALE. POLAND’S TRANSPORT AND INFRASTRUCTURAL CHALENGES – PEER REVIEW)
11 (65-75) Andrzej S. Grzelakowski More
7.

DOKUMENTY, JAKIE POWINIEN MIEĆ W POJEŹDZIE KIEROWCA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM WYKONUJĄCY PRZEWOZY NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ


(DOCUMENTS THAT A DRIVER IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT SHOULD HAVE IN HIS VEHICLE PERFORMING TRANSPORT ON THE TERRITORY OF THE EUROPEAN UNION)
10 (77-86) Agnieszka Hartleb More
8.

EFEKTYWNOŚĆ JAKO WYZNACZNIK GOSPODAROWANIA. KONTEKST EKONOMICZNO-SPOŁECZNY


(EFFICIENCY AS A DETERMINANT OF MANAGEMENT. THE ECONOMIC AND SOCIAL CONTEXT)
10 (87-96) Agnieszka Kwarcińska More
9.

ELASTYCZNE SYSTEMY TRANSPORTU JAKO ELEMENT PODAŻY USŁUG TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO NA PRZYKŁADZIE LUKSEMBURGA


(FLEXIBLE TRANSPORT SYSTEMS AS AN ELEMENT OF THE SUPPLY OF PASSENGER TRANSPORT SERVICES ON THE EXAMPLE OF LUXEMBOURG)
9 (97-105) Tomasz Kwarciński More
10.

KONKURENCYJNOŚĆ CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO POLSKI NA RYNKU PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH


(COMPETITIVENESS OF POLISH TRUCKING TRANSPORTATION ON INTERNATIONAL MARKET TRANSPORT)
10 (107-116) Urszula Motowidlak More
11.

MODELE PRZEWOZOWE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W SIECI TRANSEUROPEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ


(TRANSPORT MODELS OF LARGE SPEEDS IN THE TRANS-EUROPEAN NETWORK OF THE EUROPEAN UNION)
10 (117-126) Jolanta Sułek More
12.

WARTOŚCI POZNAWCZE EKONOMICZNO-FINANSOWEJ EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH


(COGNITIVE VALUES OF ECONOMIC AND FINANCIAL EFFECTIVENESS OF THE TRANSPORT ENTERPRISES ACTIVITY)
9 (127-135) Krzysztof Szałucki More
13.

SKUTKI DOFINANSOWANIA ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA TERENIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ


(THE EFFECTS OF GRANTING FINANCING FROM APPROPRIATIONS OF INTEGRATED TERRITORIAL INVESTMENTS FOR CONSTRUCTION AND MODERNIZATION OF INTEGRATED TRANSFER NODES IN THE POZNAŃ AGGLOMERATION)
15 (137-151) Mikołaj Tomaszyk More
14.

THE INFLUENCE OF THE VICINITY OF A NATIONAL ROAD ON HOUSING PRICES

10 (153-162) Maria Trojanek More
15.

EFFEKTIVITÄT UND EFFIZIENZ VON TRANSPORTPROZESSEN


(EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF TRANSPORT PROCESSES)
14 (163-176) Hermann Witte More