Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (41) 2018
MODELE PRZEWOZOWE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W SIECI TRANSEUROPEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(TRANSPORT MODELS OF LARGE SPEEDS IN THE TRANS-EUROPEAN NETWORK OF THE EUROPEAN UNION)

Authors: Jolanta Sułek
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Keywords: European Union transport policy rail transport high speed rail
Year of publication:2018
Page range:10 (117-126)
Klasyfikacja JEL: L92
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Transport models of high speed rail in the trans – European network of the European Union. Ever since 1981 this transport was subject to intensive modification in form of introduction of high speed rail transport. This creates a new quality in passenger transport and may potentially contribute to the possibility of transport with use of trans-European routes. The aim of the article is to present the models and potential trans-European high speed rail routes in the European Union.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biała Księga (2011). Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela: Komisja Europejska. COM 144.
2.Buda, A., Jarynowski, A. (2010). Life-time Of Correlations and Its Applications (Vol 1). Głogów: Wydawnictwo Niezależne.
3.Dyrektywa (2008). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Dz.U. L 191.
4.Mindur, M. (2015). Rozwój transportu w Hiszpanii z uwzględnieniem kolei dużych prędkości. Logistyka, 4, 7–11.
5.Prokopowicz, A.K. (2015). Perspektywy Kolei Dużych Prędkości w Polsce – Marzenia i Rzeczywistość. Transport i Komunikacja, 3, 45–48.
6.Rucińska, D. (red). (2012). Polski rynek usług transportowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
7.Vinck, K. (2013). Roczne sprawozdanie z działalności za lata 2012–2013 w sprawie ERTMS. Bruksela: Komisja Europejska.