Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3 (44) 2016
Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście wizerunku polskiej gospodarki z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw
(International Competitiveness in the Context of the Image of the Polish Economy from the Perspective of Small and Medium Enterprises)

Authors: Monika Zajkowska
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania, Wydział Zarządzania i Marketingu
Keywords: international competitiveness image small and medium enterprises (SMEs)
Data publikacji całości:2016
Page range:8 (107-114)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main objective of this study is to assess the competitive position of Poland and Polish economy from the perspective of small and medium enterprises (SMEs) through the prism of the image of the Polish economy. The author seeks the answer on the question of how Poland and Polish economy are perceived in the consciousness of Polish enterprises operating in the SME sector. Thanks to the conducted research the author identifies image barriers of perceiving Polish business partners and Polish products, limiting foreign expansion. Conclusions from the analysis constitute future recommendations and directions of necessary marketing activities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gorynia, M., Bartosiak-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarzak, R. (2005). Strategie firm polskich wobec inwestorów zagranicznych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12, 52‒59.
2.Gorynia, M., Nowak, J., Wolniak, R. (2007). Poland and its investment development path. Eastern European Economics, 45 (2), 52‒74.
3.Misala, J. (2007). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne. Radom: Politechnika Radomska.
4.Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. New York: The Free Press.
5.Raport badawczy. Poland Go Global Think Tank. Polskie firmy na globalnej scenie: Czas na mocniejsze wejście! (2013). Pobrano z https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/pgl/article_attachments/attachments/48276/original/Raport_PGG.pdf?1378733318.
6.Stankiewicz, M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.