Search

Result: Found records: 84.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. BEDROHTE ORDNUNGEN UND BEDROHLICHE ORDNUNGEN IN DEN NOVELLEN VON FERDINAND VON SAAR
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
2. Rural commune’s website contents in the process of forming its tourist image. The case of Czosnów, Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
3. Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
4. Analiza postaw internautów wobec marki w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
6. Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
7. Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
8. „O chłopskich wojnach nie śpiewa się pieśni”. Wizerunek chłopa w szwedzkich źródłach narracyjnych XIV i XV stulecia. Zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
9. The Factors Creating Internet Shops’ Image in the Opinion of “Young Adults”
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
10. Kreowanie wizerunku marki offline a online
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
11. Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
12. Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
13. Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
14. Marka w usługach rekreacyjnych – znaczenie i kształtowanie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
15. Kreowanie wizerunku małego przedsiębiorstwa na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
16. Critical Comments on CSR of Media Organisations – between Marketing and Mission
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
17. Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
18. BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
19. Pierwsze opisy podróży Polaków do Ziemi Świętej – wprowadzenie do badań w ujęciu geopoetyki
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
20. Pomiędzy tradycją a nowatorstwem. Rola postaci kobiecych w świecie przedstawionym eposu Torquata Tassa Gofred abo Jeruzalem wyzwolona (w przekładzie Piotra Kochanowskiego)
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
21. Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
22. Leksyka wartościująca w obrazie człowieka złego w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
23. Obraz Polaków w felietonach Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
24. RAPORTY SPOŁECZNE JAKO INSTRUMENT BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
25. KSZTAŁTOWANIE TURYSTYCZNEGO WIZERUNKU REGIONU POPRZEZ DZIAŁANIA PROMOCYJNE – DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
26. POMIAR ZAUFANIA WEWNĘTRZNEGO W ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
27. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- WYNIKI BADAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
28. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście wizerunku polskiej gospodarki z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
29. Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
30. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- NA PRZYKŁADZIE FIRMY DANONE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
31. Nationale Stereotype von Deutschland und Polen in der einsprachigen deutsch- und polnischsprachigen Lexikographie. Eine kritische Bestandsaufnahme
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
32. Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
33. Dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji w latach 1960–2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
34. Rola wizerunku krajowego produktu turystycznego w kreowaniu ruchu turystycznego. Studium przypadku na przykładzie Polski i Łotwy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
35. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
36. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
37. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
38. Publicystyka polityczna polskich tygodników opinii wobec zjawisk związanych z migracją („Newsweek ” i „Polityka” w latach 2015–2016)
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Go to
39. Merchandising – charakter instytucji a wykorzystanie w praktyce
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
40. PARLIAMENTARY ELECTION HELD IN POLAND IN 2005 AND 2007 ACCORDING TO “THE GUARDIAN”.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Go to
41. Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
42. External construed country image ‒ the essence and the possibilities related to measurement of its conformity with internal country image
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
43. Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” w Lublinie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
44. Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
45. Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
46. Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
47. Marki operatorów logistycznych w ocenie studentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
48. The Influence of Dancing Activities on Women's Self-Image
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Go to
49. Środki artystycznego obrazowania w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
50. Językowa kreacja drogi w powieści Matka Ignacego Maciejowskiego (Sewera)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
51. El uso de la imagen en las evaluaciones y certificaciones de idiomas
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
52. Wykładniki obrazowości w Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego (1749)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
53. Znaczenie i rola drogi Świętego Jakuba w rozwoju turystyki międzynarodowej w strefie pogranicza Polski z Niemcami
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
54. Verbal-Visual Punning in Translational Perspective
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
55. Pojęcie sytuacji kryzysowej z punktu widzenia public relations
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
56. Pracownik 50+ w świetle badań własnych – analiza porównawcza
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
57. Peregrynacja do Ziemi Świętej – rzecz o motywacji Jana Goryńskiego do odbycia pielgrzymki
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Go to
58. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
59. Rozpoznawalność, wizerunek i medialność przedstawicieli polskiego sportu – możliwe implikacje biznesowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
60. Wizerunek miasta w ocenie mieszkańców i jego determinanty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
61. Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
62. The specific nature of functioning of the centres where large religious events are organized
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
63. Shaping a positive image of a hotel facility – corporate social responsibility approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
64. Ocena wizerunku miasta – na podstawie opinii mieszkańców Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
65. Dimensions of co-production of education service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
66. Actions of social responsibility in creating the brand image of a service organization
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
67. Aphantasia and the Language of Imagination: A Wittgensteinian Exploration
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Go to
68. Die Textsorte „medizinischer Lehrtext“ aus diachronischer Perspektive: die Darstellung von Alessandra Zurolo am Beispiel deutscher medizinischer Texte vom 13. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Go to
69. Wspólny schemat jako motywacja polskich odpowiedników angielskiego przyimka for
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Go to
70. Antynomie Atalanty i ich konkretyzacje antyczne
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Go to
71. Językowy obraz zwierząt w powieści ks. Stanisława Kujota Pierwsze nawrócenie Prusaków (1877–1878)
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Go to
72. Imago Dei in St. Thomas Aquinas: a philosophical and anthropological analysis of man created in the Image of God
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Go to
73. From Metapsychologie to Realpsychologie: archetypal imagery in the psychologies of C.G. Jung and J. Hillman
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Go to
74. The problem of „primeval mind” and symbolic thinking in early anthropological-philosophical approaches.
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Go to
75. Imaging the Absolute: Can Philosophy Visualize Abstractions?
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Go to
76. Ojcostwo Józefa z Nazaretu w ujęciu papieża Franciszka
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
77. Jak skleić podzieloną Polskę? Dwie wskazówki czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
78. Seminarium duchowne – miejsce i cel formacji kleryków do posługi kapłańskiej w diecezji. Studium analityczne treści przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego podczas poświęcenia Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie w 1991 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
79. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dekalog. Refleksja teologiczna w 30. rocznicę obecności papieża św. Jana Pawła II w Koszalinie”, Koszalin, 27 maja 2021 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
80. Images of Paradise, Images of Utopia: The Search for Community
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Go to
81. In the Land of Metaxú
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Go to
82. Liebe als Flucht: Metaphorische und allegorische Sinnschichten in Gertrud Leuteneggers Roman „Späte Gäste“ (2020)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Go to
83. Ekstrakcja. Obraz rzeczywistości okołowojennej wywołany na kliszy wspomnień rodzinnych, dokumentów archiwalnych i wizji lokalnych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (21) 2023 2023 Go to
84. Wykorzystanie bloga internetowego jako nowoczesnego narzędzia służącego do kreowania wizerunku wybranych polskich firm w branży modowej
(Acta Politica Polonica)
1/2024 (57) 2024 Go to
Page