Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Rola wizerunku krajowego produktu turystycznego w kreowaniu ruchu turystycznego. Studium przypadku na przykładzie Polski i Łotwy
(Role of National Tourist Produkt’s Image in Tourist Movement Creating. The Example of Polish And Latvia)

Authors: Katarzyna Orfin
Uniwersytet Szczeciński

Marta Sidorkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: image tourist product tourist demand tourist movement
Year of publication:2016
Page range:11 (301-311)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Quantity of tourist movement, apart from factors such as location, attractiveness of tourist values, status and structure of tourist infrastructure, etc. largely is a result of specific tourist’s image creating by policy entities operating in the area. For tourism development in the country, it is necessary to create the image of the national tourist product. The paper’s purpose is to indicate the role of national product (country) for incoming tourism on Poland and Latvia examples. In theoretical part of article presents role of national tourist product’s image creating and case studies connected with polish national tourist product’s perception by potential tourists from Latvia. The article assumes the thesis that the lack of marketing activities, carried out by entities responsible for tourism in Poland, especially in image creating of tourist product, leads to have no associations related to tourist destination (country). As a consequence there is not positive affect on the tourist movement development. The article consists of three parts: substantive, introduction and summary. In the first part of the article discussed the essence of the area tourist product’s image, in the second – a theoretical and empirical approach of international tourist movement in Poland with particular emphasis on tourists from Latvia, and the third is presented in the form of case study, which is results of surveys conducted among potential tourists from Latvia.
Download file

Article file

Bibliography

1.Altkorn, J. (2001). Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
2.Ćwiklińska, J. (2012). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Część II – Relacje z otoczeniem. Warszawa: Wyd. SGH.
3.Dudek-Mańkowska, S. (2010). Koncepcja wizerunku miasta. W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast (s. 42–67). Warszawa: Wyd. WSP.
4.Dziadkiewicz-Ilkowska, A. (2010). Targi jako narzędzie kreowania wizerunku firmy, Toruń: Wyd. WSB w Toruniu.
5.Jedlińska, M. (2009). Możliwości wykorzystania public relations w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania (s. 40–53). Jelenia Góra: Ad Rem.
6.Marciszewska, B. (2010). Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, 13–21.
7.Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020. (2012). Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
8.Meyer, B. (red.). (2015). Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Warszawa: Difin.
9.Percy, L. (2008). Strategic Integrated. Marketing Communications. Oxford: Elsevier Inc.
10.Pawlicz, A. (2006). Convention Bureau jako forma współpracy publiczno-prywatnej w zakresie promocji turystyki biznesowej w wybranych miastach nadbałtyckich. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie (s. 281–288). Jelenia Góra: Wyd. AE we Wrocławiu, Kielce: Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach.
11.Sidorkiewicz, M. (2008). Tworzenie wizerunku Polski jako destynacji turystyki biznesowej. Uwarunkowania instytucjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, 343–350.
12.Tkaczyk, J., Rachwalska, J. (1997). Wszystko jest obrazem… Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Marketing i Rynek, nr 5, 5–10.
13.Turystyka w 2014 r. (2015). Warszawa: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
14.Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Kraków: Wyd. UJ.