Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (30) 2015
Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów
(THE IMPACT OF TOURISM CLUSTERS ON THE DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF REGIONS)

Authors: Małgorzata Borkowska-Niszczota
Politechnika Białostocka
Keywords: region competitiveness growth benefits tourism clusters
Data publikacji całości:2015
Page range:20 (145-164)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article is of theoretical and empirical nature. The aim of the first part of the article – the theoretical considerations – is the presentation of benefits (external) for the region, which may arise from the operation of cluster structures as relatively new business models, in particular the activities of tourism clusters. The second part of the study is based on the results of surveys. Presents the regional benefits, perceived by entities operating within the Polish tourism clusters. It also presents their opinions about the effectiveness of clusters as instruments of regional development and enhancing their competitiveness, and the impact on the smooth implementation of the concept of sustainable development. The paper also highlights the specificity of tourism clustering.
Download file

Article file

Bibliography

1.Beni M.C., Globalização do turismo: megatendências do setor e a realidadebrasileira, Aleph, São Paulo 2003.
2.Dyrda-Maciałek S., Badanie marketingowych uwarunkowań funkcjonowania klastrów turystycznych, rozprawa doktorska, Zabrze 2010.
3.Ekspertyza. Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu. PARP, opracowanie Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy przy udziale PARP, Radom 2007.
4.European Trend Chart on Innovation, Thematic Report Cluster Policies, Covering up to March 2003, European Commision Enterprise Directorate General.
5.Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030: aktualizacja wyników oraz krajowa strategia inteligentnej specjalizacji (smart specialization), red. J. Gorzoch, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
6.Hołub-Iwan J., Małachowska M., Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin 2008.
7.http://klasterzit.pl.
8.Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
9.Kaźmierski J., Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wyd. UŁ, Łódź 2012.
10.Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
11.Klastry – w kierunku konkurencyjności i rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, biznesklaster.pl/company/article.
12.Klastry w województwie podlaskim, PARP, Warszawa 2011.
13.Kusa R., Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, w: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy: kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Godziszewski, TNOiK, Toruń 2008.
14.Kusa R., Peszko A., Małopolski klaster turystyczny – perspektywy rozwoju w świetle badań własnych, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, Wyd. SGH, Warszawa 2006.
15.Leśniewski M., Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego – ujecie teoretyczne. Zarys problemu, „Acta Scientifica ActaDemiae Ostorviensis” 2012, Sectio A, nr 1.
16.Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
17.Parteka T., Czynnik innowacji w rozwoju regionalnym, „Biuletyn KPZK PAN” 2003, z. 204.
18.Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
19.Rosa K., Klaster jako forma powiązań przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 2008, nr 1.
20.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (DzU nr 226, poz.1651).
21.Rozwój struktur klastrowych w Polsce wschodniej. Raport, red. B.Plawgo, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
22.Siarkiewicz A., Końko A., Radulesch M., Soloviy V., Zrównoważony Klaster Turystyczny. Scenariusz dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, Fundacja Sendzimira, Kartuzy 2012.
23.Sikora K., Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1/2.
24.Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska, PWE, Warszawa 2009.
25.Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
26.Wierżyński W., Klastering w branży turystycznej, www.pi.gov.pl.
27.www.klasterturystyczny.pl.
28.www.slideshare.net.