Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 10 (2015)
Czynniki konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
(Factors of competitiveness of Ecological farms in Poland (on the example of the West Pomeranian region))

Authors: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecinskiego
Keywords: ecological farms factors of competitiveness West Pomeranian eco-farms
Year of publication:2015
Page range:12 (89-100)

Abstract

Aim of this paper is to characterize the variables which are having impact on the ability to compete organic farms operating in Poland. The next step is to compare the theoretical data set with the distribution of empirical data (in West Pomeranian farmers) in the direction of increasing the competitiveness of their farms. For this purpose, were selected random sample of farms (stratified nature without repetitions).
Download file

Article file

Bibliography

1.Bilski I., Marketing w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie efektywności, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2003.
2.Bremondt J., Salort M.M., Odkrywanie ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
3.Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu. pl, Warszawa 2008.
4.Cyrson E., Kompedium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2000.
5.Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S., Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, „Materiały i Prace IFGN” 2000, t. LXXIX, SGH, Warszawa.
6.Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
7.http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne--w-Polsce (31.03.2014).
8.https://www.biokurier.pl/aktualnosci/2287-polski-rynek-zywnosci-ekologicznej-w-liczbach (31.03.2014).
9.Kondratowicz-Pozorska J., Ekonomiczno-organizacyjne determinanty konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce, PTE o. Szczecin, Szczecin 2013.
10.Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 1995, nr 6.
11.Mantura W., Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu, w: Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, PTE o. Poznań, Poznań 2002.
12.Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012, IJHARS, Warszawa 2013.
13.Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7–8.
14.Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”, Toruń 2005.