Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Zasady wydawnicze/informacje dla Autorów

Artykuły (plik MS Word) należy dostarczyć Sekretarzowi Czasopisma:

na nośniku elektronicznym (lub via e-mail: agnieszka.bretyn@wzieu.pl); dostarczony nośnik elektroniczny powinien być wolny od wirusów,
wraz z dwoma egzemplarzami wydruku w formacie A4, które zostaną przesłane recenzentom do oceny (wydruki bez imienia i nazwiska autora artykułu); wydruki należy przesłać na adres: dr Agnieszka Bretyn, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonomii, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin.
 

Każdy artykuł powinien zawierać:

 • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
 • krótkie streszczenia (do 800 znaków, czcionka 10 pkt., odstęp pojedynczy) w językach polskim i angielskim (należy podać nazwisko i imię autora streszczenia – tłumacza),
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (max. 3-5),
 • JEL Classification; numery klasyfikacji dostępne pod TYM adresem
 • na końcu wersji elektronicznej należy podać: imię i nazwisko autora, stopień lub tytuł naukowy, miejsce zatrudnienia (nazwa katedry i uczelni), adres e-mail do korespondencji oraz adres do przesłania egzemplarza autorskiego.
   

Limit objętości tekstu: 20 000 – 22 000 znaków ze spacjami (łącznie z bibliografią i streszczeniem w języku polskim i angielskim).

Parametry:

 • odstęp między wierszami – 1,5,
 • lewy i prawy margines – 2,5 cm,
 • w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki – Times New Roman 12 pkt. (można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń),
 • tabele i rysunki, wykresy, schematy - maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm
 • umieszczone w pracy rysunki Autor powinien dostarczyć również w formie źródłowych plików graficznych, tzn. poddających się edycji (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy excel itp.),
 • zawarte w pracy równania bądź inne specyficzne elementy pracy powinny być wykonane za pomocą oprogramowania zawartego w pakiecie MS Office np. edytor równań Microsoft Eqaution) i pozostawione w pracy w wersji edytowalnej,
 • zapisywanie wzorów: tekst główny – 11 pkt., indeksy – 7 pkt., maks. szerokość wzoru – 120 mm, w całej pracy wzory i oznaczenia należy konsekwentnie zapisywać czcionką prostą lub kursywą, 
 • zdjęcia - rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1 : 1), w formacie *.tif, *.jpg (maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm), 
 • skanowane rysunki, schematy - czarno-białe (lineart), rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif, 
 • nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych do druku).
   

Zapis przypisów literaturowych oraz bibliografia powinien być ujednolicony i przygotowany według standardów APA 

Redakcja podkreśla, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). W przypadku współautorstwa konieczne jest złożenie oświadczenia o współautorstwie. Istotne jest także podanie przez Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Bardzo proszę o przestrzeganie podanych wymogów.

Sekretarz i redaktor tematyczny

dr Agnieszka Bretyn