Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 18 (2018)

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Wpływ prasy, radia, telewizji i internetu na współczesne zachowania nabywcze


(Influence of press, radio, television and Internet on contemporary purchasing behavior)
8 (5-12) Justyna Gerlach More
2.

Efektywność przedsiębiorstwa w teorii ekonomii – która z definicji najlepiej oddaje istotę zagadnienia?


(Efficiency of the enterprise in the theory of economics – which definitely is the best of the issue?)
10 (13-22) Justyna Gerlach, Mateusz Gil More
3.

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP


(Progress development of enetrprises in SME sector)
9 (23-31) Monika Krezymon More
4.

Rola rachunku kosztów stałych i zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem


(The role of fixed and variable cost accounting in the context of managing an enterprise)
10 (33-42) Dominik Łazarczyk More
5.

Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na poziom oszczędności i zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce


(The impact of foreign migration on savings and debts of households in Poland)
11 (43-53) Łukasz Maciej Mitek More
6.

Rola podatków w zasilaniu budżetu państwa – analiza na przykładzie Polski


(Tax Impact on the State Budget – the example of Poland analysis)
9 (55-63) Agnieszka Paluch-Dybek More
7.

Turystyka wodna jako potencjał rozwojowy województwa zachodniopomorskiego w kontekście Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego


(Water tourism as a development potential of the West Pomeranian Voivodeship in the context of the West Pomeranian Sailing Route)
11 (65-75) Artur Pomianowski More
8.

Uwarunkowania fuzji i przejęć przedsiębiorstw


(Conditions of mergers and acquisitions of commercial banks)
11 (77-87) Ewa Puzio More
9.

Aspekty etyczne w zarządzaniu projektami


(The ethical aspects in the field of project management)
10 (89-98) Małgorzata Smolska, Katarzyna Zioło More
10.

Średnie tempo zmian liczby absolwentów z tytułem magistra w Polsce


(Average rate of change number of graduates with master of science degree in Poland)
10 (99-108) Krystian Stróżewski More
11.

Diagnoza sytuacji ekonomicznej polskiego szpitalnictwa przy zastosowaniu analitycznych narzędzi finansowych


(Diagnosis of economic situation of Polish hospitals using analytical financial instruments)
13 (109-121) Paulina Wardziak More
12.

Kształtowanie się sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce z podziałem na województwa w 2017 roku


(Making sale of new cars in Poland divided into regions in 2017)
8 (123-130) Marek Mozga More