Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.4.38-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 4
Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku
(Cracow Prices of Cereals against the Birth Movement in the Parishes South of Cracow from the 17th to the 18th Centuries)

Authors: Piotr Miodunka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Keywords: the Voivodeship of Cracow agricultural situation the prices of cereals births
Year of publication:2016
Page range:29 (7-35)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 659

Abstract

The article is aimed at an analysis of how the prices of cereals in Cracow (exemplified with rye) were related to the fluctuations of births in rural parishes situated in the southern part of the historical Cracow Voivodeship. Such an analysis has been possible thanks to an almost comprehensive reconstruction of a series of rye prices in the years 1600–1795, which shows both cyclical changes and long-term tendencies. The series of births in several rural parishes near Cracow have been analysed in a similar way. The strength of the relation between the price of rye and the number of births in the parishes has been measured with a correlation coefficient after removing trends from the data series in two variants: with the first difference method and with the Hodrick-Prescott filter.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alter, George, Michel Oris. Mortality and Economic Stress: Individual and Household Responses in a Nineteenth-century Belgian Village. W: Population and Economy: From Hunger to Modern Economic Growth, red. Tommy Bengtsson, Osamu Saito, 355–370. Oxford: Oxford University Press, 2000.
2.Bengtsson, Tommy, Martin Dribe. Fertility Response to Short-term Economic Stress. Deliberate Control or Reduced Fecundability? Conference Paper. Lund: Department of Economic History, Lund University, 2002.
3.Bengtsson, Tommy, Martin Dribe. „New Evidence on the Standard of Living in Sweden During the Eighteenth and Nineteenth Centuries: Long-Term Development of the Demographic Response to Short-Term Economic Stress”. W: Living Standards in the Past: New Perspectives on Well-Being in Asia and Europe, red. Robert C. Allen, Tommy Bengtsson, Martin Dribe, 341–371. Oxford: Oxford University Press, 2005.
4.Campbell, Bruce M.S., Cormac Ó Gráda. „Harvest Shortfalls, Grain Prices, and Famines in Preindustrial England”. The Journal of Economic History 71 (2011), 4: 859–886.
5.Edvinsson, Rodney B. „The Response of Vital Rates to Harvest Fluctuations in Pre-industrial Sweden”. Cliometrica 11 (2017), 2: 245–268.
6.Falniowska-Gradowska, Alicja, wyd. Lustracja województwa krakowskiego 1765. Cz. 1: Powiaty sądecki, szczyrzycki, biecki, czchowski oraz księstwa zatorskie i oświęcim¬skie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
7.Galloway, Partick R. „Basic Patterns in Annual Variations in Fertility, Nuptiality, Mor¬tality and Prices in Pre-industrial Europe”. Population Studies 42 (1988), 2: 275–303.
8.Guzowski, Piotr. „Wpływ eksportu zboża na produkcję pszenicy i jęczmienia na rynki lokalne i regionalne w drugiej połowie XVI wieku”. W: Rynki lokalne i regional¬ne w XV–XVIII wieku, red. Piotr Guzowski, Krzysztof Boroda, 87–106. Białystok– Kraków: Avalon, 2013.
9.Hamilton, James D. Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter. San Diego, 2017. Dostęp 24.04.2017. http://econweb.ucsd.edu/~jhamilto/hp.pdf.
10.Hoszowski, Stanisław. Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku. Lwów, 1928.
11.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnic¬two DiG, 2009.
12.Kulczykowski, Mariusz. Kraków jako ośrodek towarowy Małopolski Zachodniej w dru¬giej połowie XVIII wieku. Warszawa: PWN, 1963.
13.Larsson, Gabrielle, Tamás Vasi. Comparison of Detrending Methods. Uppsala, 2012. Dostęp 24.04.2017. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:531810/FULL¬TEXT02.pdf.
14.Madurowicz, Helena, Antoni Podraza. Regiony gospodarcze Małopolski zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.
15.Madurowicz-Urbańska, Helena. Ceny zboża w zachodniej Małopolsce w drugiej połowie XVIII wieku. Warszawa: PWN, 1963.
16.Malinowski, Mikołaj. „Market Conditions in Preindustrial Poland 1500–1772”. Economic History of Developing Regions 30 (2015), 1: 23–43.
17.Mielczarski, Stanisław. Rynek zbożowy na ziemiach polskich w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Próba rejonizacji. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1962.
18.Mik, Kazimierz. „Ruch naturalny i rozwój zaludnienia Krakowa w drugiej połowie XVIII w.”. Przeszłość Demograficzna Polski 2 (1969): 119–137.
19.Miodunka, Piotr. „Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Zarys problematyki”. Przeszłość Demograficzna Polski 37 (2015), 4: 7–37.
20.Miodunka, Piotr. „Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do poło¬wy XIX wieku na przykładzie Małopolski”. Historyka. Studia Metodologiczne 46 (2016): 209–227.
21.Ogórek, Bartosz. „Galicia’s Escape from the Malthusian Trap. A Long and Short-term Analysis of the Demographic Response to Economic Conditions in the Population of Galicia 1819–1913”. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 75 (2015): 95–127.
22.Persson, Karl G. Grain Markets in Europe 1500–1900. Integration and Deregulation. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
23.Scott, Susan, Christopher J. Duncan. „Nutrition, Fertility and Steady-State Population Dynamics in a Pre-industrial Community in Penrith, Northern England”. Journal of Biological Science 31 (1999), 4: 505–523.
24.Scott, Susan, Stephen R. Duncan, Christopher J. Duncan. „The Origins, Interactions and Causes of the Cycles in Grain Prices in England I450–I812”. The Agricultural History Review 46 (1998), 1: 1–14.
25.Tokarz, Wacław. Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783. Kraków: Akademia Umiejętności, 1909.
26.Tomaszewski, Edward. Ceny w Krakowie w latach 1601–1795. Lwów, 1934.
27.Trepińska, Janina, Leszek Kowanetz. „Wieloletni przebieg średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza w Krakowie (1792–1995)”. W: Wahania klimatu w Krakowie (1792–1995), red. J. Trepińska, 99–130. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997.
28.Wnęk, Konrad. Dzieje klimatu Galicji w latach 1848–1913. Kraków: Historia Iagellonica, 1999.
29.Wrigley, Edward A., Roger S. Schofield. The Population History of England 1541–1871. A Reconstruction. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
30.Wyżga, Mateusz. Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011.