Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/3 2018
Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a postrzeganie najstarszych pracowników – analiza empiryczna
(Age diversity management and elderly employees perception – empirial analysis)

Authors: Marta Żerkowska-Balas
Uniwersytet SWPS w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Keywords: diversity management generation stereotypes mature employees
Year of publication:2018
Page range:11 (267-277)
Klasyfikacja JEL: J14 J24 J28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Due to demographic and work supply changes HR managers will soon face the problem of the age diversity management which includes dealing with various types of stereotypes regarding the perception of the oldest employees as incompetent and unfit for the labor market. In the present paper I is verify the determinants of negative attitude towards mature employees. I use the WVS data to verify how the social and economic status, sense of security in the labor market and the level of trust in others influence the perception of the elderly employees. The results show that the social capital plays crucial role.
Download file

Article file

Bibliography

1.Błaszczyk, B. (2010). Wykluczenie społeczne ludzi starych. Czynniki sprzyjające i zapobiegające. Biuletyn IGS SGH, 1–4, 213–241.
2.Błaszczyk, B. (2016). Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce. Gerontologia Polska, 24, 51–57.
3.Borkowska, S. (2007). Wyzwania wobec rynku pracy w Polsce. W: J. Orczyk, M. Żukowski (red.), Aktywizująca polityka społeczna (s. 19–31). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Czapiński, J. (2013). Kapitał społeczny. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
5.Czapiński, J., Błędowski, P. (2014). Aktywność społeczna osób starszych. Pobrano z: 89.161.178.137/www/publikacje/Aktywnosc_spoleczna_osob_starszych.pdf (16.12.2017).
6.Durska, M. (2009). Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia. Kobieta i Biznes, 1, 8–12.
7.Giza-Poleszczuk, A. (2008). Źródła niechęci do podnoszenia wieku emerytalnego. W: Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań (s. 107–121). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
8.Gradzewicz, M., Saczuk, K., Strzelecki, P., Tyrowicz, J., Wyszyński, J. (2016). Badanie ankietowe rynku pracy. Warszawa: Instytut Ekonomiczny NBP.
9.GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. GUS (2017). Emerytury i renty w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
10.Mayes, D.G. (2002). Social exclusion and macro-economic policy in Europe: a problem of dynamic and spatial change. Journal of European Social Policy, 3 (12), 195–209.
11.OECD (2006). Live longer, work longer: A synthesis report. Pobrano z: http://www.oecd.org/employment/livelongerworklonger.htm (16.12.2017).
12.Poliwczak, I. (2013). Determinanty aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej – opinie bezrobotnych. W: E. Kryńska ( red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych (s. 144–186). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
13.Przetacka, Z. (2009). Różnorodność ze względu na wiek – zarządzanie wiekiem w organizacjach wiekiem w organizacjach. Kobieta i Biznes, 1, 18–23.
14.Roguska, B. (2017). Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy. CBOS Komunikat z Badań, 67. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_067_17.PDF (16.12.2017).
15.Roszkowska, S., Saczuk, K., Skibińska, M., Strzelecki, P., Wyszyński, R. (2017). Kwartalny raport o rynku pracy w I kw. 2017 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
16.Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Urbaniak, B. (2007). Starsi pracownicy na rynku pracy. W: B. Urbaniak (red.), Pracownicy po 45 roku życia wobec barier na rynku pracy (s. 68–83). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.