Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2017 (18)
Rozprawa doktorska jako przedmiot prawa autorskiego
(DOCTORAL DISSERTATION AS A SUBJECT OF COPYRIGHT LAW)

Authors: Ewa Lewandowska

Marta Piątek
Keywords: doctoral dissertation work thesis supervisor PhD
Year of publication:2017
Page range:18 (207-224)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 992

Abstract

The article considers a doctoral dissertation to be a work in meaning of copyright law. It was noted that a dissertation is a typical example of a scientific work when taken under consideration both for its subject and for its purpose. It also was noted that a dissertation may take one of the forms allowed by the law (closed catalogue), so in this matter the rule that work can be determined in any form does not apply. The issues of a thesis supervisor’s role in working on a dissertation and being notified of such problems such as plagiarism and ghostwriting also were stressed, and it was also pointed out how the feature of individuality manifests itself in a dissertation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065.
2.Ustawa o z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. z 2016 r., poz. 882.
3.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2016 r., poz. 1842.
4.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2016 r., poz. 666.
5.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2014 r., V CSK 202/13, LEX nr 1486990.
6.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 1997 r., I ACa 477/97, LEX nr 533708.
7.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2009 r., I ACa 809/08, LEX nr 1120180.
8.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2015 r., VI ACa 1200/14, LEX nr 1936794.
9.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, OSNC 2006/11/186.
10.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, OSNC 2011/2/16.
11.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., II UK 103/13, OSNP 2014/9/134.
12.Adamczak A., du Vall M., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012.
13.Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Warszawa 2005.
14.Bakalarz T., Twórczość pracowników naukowych. Regulacja prawna, Warszawa 2015.
15.Barta J., Markiewicz R., Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, w: Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Monografie Fundacji Rektorów Polskich, pr. zbiorowa, frp.home.pl/publikacje/Raport_o_zasadach_ poszanowania_autorstwa.pdf, Warszawa 2005.
16.Barta J., Markiewicz R., Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, „Prace Instytutu Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2004, z. 88.
17.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
18.Błeszyński J., Plagiat a naruszenie autorstwa utworu, w: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red. W. Lis, G. Tylec, Lublin 2015.
19.Błeszyński J., Podstawy prawne i możliwości przeciwdziałania przywłaszczaniu sobie autorstwa cudzej twórczości w pracach dyplomowych i doktorskich, w: Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Monografie Fundacji Rektorów Polskich, pr. zbiorowa, frp.home.pl/publikacje/Raport_o_zasadach_ poszanowania_autorstwa.pdf, Warszawa 2005.
20.Czub K., Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Warszawa 2016.
21.Dańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015.
22.Ferenc-Szydełko E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.
23.Izdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011.
24.Izdebski H., Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, LEX 2015.
25.Kędzierska-Cieślak A., Pierwszeństwo instytucji naukowej do publikowania utworu jej pracownika, „Państwo i Prawo” 8–9 (1996), s. 80–87.
26.Kiebała A., Kariera naukowa – zdobywanie stopni i tytułów naukowych, w: Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. A. Rozmus, S. Waltoś, Warszawa 2012.
27.Kolman R., Szczepańska K., Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.
28.Machała W., Utwór jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013.
29.Niewęgłowski A., Wybrane zagadnienia współautorstwa w pracach naukowych, „Ius Novum” 2 (2010), s. 174–188.
30.Nowicka A., Odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, w: Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Monografie Fundacji Rektorów Polskich, pr. zbiorowa, frp.home.pl/publikacje/Raport_o_zasadach_ poszanowania_autorstwa.pdf, Warszawa 2005, s. 22.
31.Piszczek J.A., Subrogacja autorstwa. Zarys problemu, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013.
32.Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., Przedmiot prawa autorskiego, w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013.
33.Poźniak-Niedzielska M., Tylec G., Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, „Państwo i Prawo” 5 (2009), s. 33–48.
34.Sawicki K., Wstęp, do: Vademecum doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. K. Sawicki, R.K. Tabaszewski, Lublin 2014.
35.Sokołowska D., Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2 (2015), s. 75–89.
36.Szczotka J., Granice plagiatu w utworach naukowych – kiedy „plagiat” nie jest plagiatem, w: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red. W. Lis, G. Tylec, Lublin 2015.
37.Szczotka J., Twórczość naukowa – czy autoplagiat jest plagiatem?, „Studia Iuridica Lublinensia” 23 (2014), s. 23–38.
38.Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, „Państwo i Prawo” 10 (1997), s. 23–31