Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.4.38-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 4
Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej
(Inverse Projection as a Tool That Supports Understanding Demographic Past)

Authors: Dorota Bród
Politechnika Rzeszowska, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Piotr Rachwał
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Humanistyczny

Paweł Strzelecki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Keywords: inverse projection ergodic theorem tables of life duration natural moveme
Data publikacji całości:2016
Page range:30 (89-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

There are two aims in the article; firstly, to present the theoretical assumptions and the calculation techniques used in inverse projection. The method, widely known in the Anglo-Saxon literature, created in the 1970s by Ronald D. Lee and developed by members of the so-called Cambridge Group has not been yet comprehensively discussed or applied by Polish demographers. The second aim is practical and consists in carrying out simulations confirming the flexibility while choosing the initial parameters of the models of populations that are being constructed.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arthur, W. Brian. „The Ergodic Theorems of Demography: A Simple Proof”. IIASA Working Paper (1981): 1–10.
2.Balicki, Andrzej. Analiza przeżycia i tablice wymieralności. Warszawa: PWE, 2006.
3.Bertino, Salvatore, Eugenio Sonnino. „La proiezione inversa stocastica: tecnica e applicazione”. W: Le Italie Demografiche. Saggi di demografia storica, red. Marco Breschi, Giovanna da Molin, Lorenzo del Panta, Luigi Pace. Udine: Dipartimento de Scienze Statistiche, Università degli Studi di Udine, 1995.
4.Biraben, Jean-Noël, Noël Bonneuil. „Population et économie en pays de Caux aux XVIeet XVIIe siècles”. Population 6 (1986): 937–960.
5.Bonneuil, Noël. „The Trend Method Applied to English Data”. W: Old and New Methods in Historical Demography, red. David S. Reher, Roger S. Schofield, 57–65. Oxford: Clarendon Press, 1993.
6.Borowski, Stanisław. „Próba odtworzenia struktur społecznych i procesów demograficznych na Warmii u schyłku XVII w. na przykładzie Dobrego Miasta i okolicy”. Przeszłość Demograficzna Polski 8 (1975): 125–198.
7.Brunborg, Helge. „The Inverse Projection Method Applied to Norway, 1735–1974. Niepubl., 1976.
8.Coale, Ansley J., Paul Demeny, Barbara Vaughan. Regional Model Life Tables and Stable Populations. New York: Academic Press, 1983.
9.Cohen, Joel B. „Ergodic Theorems in Demography”. Bulletin of the American Mathematical Society 1 (1979), 2: 275–295.
10.Gautier, Etienne, Louis Henry. „Crulai. Démographie d’une paroisse normande au XVIIe et au XVIII siècles. Présentation d’un cahier de l’I.N.E.D”, Population 13 (1958), 2: 283–286.
11.Gieysztorowa, Irena. „Badania demograficzne na podstawie metryk parafialnych”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 10 (1962), 2: 103–121.
12.Gieysztorowa, Irena. „Niebezpieczeństwa metodyczne polskich badań metrykalnych XVII–XVIII wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 19 (1971), 4: 557–604.
13.Hajnal, John. „On Products of Non-negative Matrices”. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 79 (1976): 521–530.
14.Holzer, Jerzy Z. Model ludności ustabilizowanej. Warszawa: SGPiS, 1969.
15.Jóźwiak, Janina. Matematyczne modele ludności. Warszawa: SGPiS, 1985.
16.Kędelski, Mieczysław. „Piramida wieku i tablice trwania życia ludności Śląska w 1864 roku”. Przeszłość Demograficzna Polski 20 (1997): 49–73.
17.Kędelski, Mieczysław. Umieralność i trwanie życia ludności Wielkopolski w XIX wieku. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1996.
18.Kędelski, Mieczysław, Jan Paradysz. Demografia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006.
19.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
20.Kuklo, Cezary. „Polska demografia przeszłości u progu XXI wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 22 (2001), 7–32.
21.Lee, Ronald D. Econometric Studies of Topics in Demographic History. Niepubl., 1970.
22.Lee, Ronald D. „Estimating Series of Vital Rates and Age Structure from Baptisms and Burials: A New Technique, with Applications to Pre-industrial England”. Population Studies 28 (1974), 3: 495–512.
23.Lee, Ronald D. „Inverse Projection and Back Projection: A Critical Appraisal and Comparative Results for England”, Population Studies 39 (1985), 2: 233–248.
24.Lotka, Alfred J. „The Structure of the Growing Population”. Human Biology 3 (1931), 4: 459–493.
25.McCaa, Robert. „Benchmarks for a New Inverse Population Projection Program. England, Sweden, and a Standard Demographic Transition”. W: Old and New Methods in Historical Demography, red. David S. Reher, Roger S. Schofield, 40–56. Oxford: Clarendon Press, 1993.
26.McCaa, Robert. „Populate: A Microcomputer Projection Package for Aggregative Data Applied to Norway, 1736–1970”. Annales de Démographie Historique 2 (1998): 287– 298.
27.McCaa, Robert. „The Female Population of Chile, 1855–1964: A Microcomputer Balance Sheet Method”. Latin American Population History Newsletter 15 (1989): 9–14.
28.Okólski, Marek. Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.
29.Piasecki, Edmund. Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–XX w.: studium demograficzne. Warszawa: PWN, 1990.
30.Piasecki, Edmund. „Próba sporządzenia okresowych tablic trwania życia na podstawie ksiąg ruchu naturalnego w XVIII–XX w.”. Przeszłość Demograficzna Polski 16 (1985): 139–152.
31.Szulc, Stefan. „Dawne tablice wymieralności Królestwa Polskiego i m. Warszawy”. Kwartalnik Statystyczny 5 (1928), 2: 430–444.
32.Wachter, Kenneth W. „Ergodicity and Inverse Projection”. Population Studies 40 (1986): 275–287.
33.Wrigley, Edward Anthony. „Family Limitation in Pre-industrial England”. Economic History Review 19 (1966): 82–109.
34.Wrigley Edward Anthony. „Mortality in Pre-industrial England: The Example of Colyton, Devon, over Three Centuries”, Daedalus 97 (1968), 2: 546–580.
35.Wrigley Edward Anthony, R.S. Davies, James E. Oeppen, Roger S. Schofield. English Population History from Family Reconstitution 1580–1837. Cambridge, NY: Cambridge University Press, 1997.
36.Wrigley Edward Anthony, Roger S. Schofield. The Population History of England, 1541– 1871: A Reconstruction. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.