Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/1 2015
Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej

Authors: Marta Zygier
Uniwersytet Warszawski
Keywords: bank ryzyko operacyjne zarządzanie ryzykiem audyt wewnętrzny
Data publikacji całości:2015
Page range:15 (83-97)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Praca ma na celu przybliżenie zagadnienia definiowania ryzyka występującego w działalności bankowej, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcie ryzyka operacyjnego. Analizie poddano podatność banków jako instytucji finansowych na wystąpienie ryzyka, szczegółowo omówiono rolę audytu wewnętrznego we wspieraniu i modyfikowaniu systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Przeanalizowano działania mogące służyć eliminacji wystąpienia tego rodzaju ryzyka. W artykule wykorzystano metodę analizy literatury i dokumentów.
Download file

Article file

Bibliography

1.Fabozzi F., Operational Risk. A Guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis, Wiley Finance, New York 2007.
2.Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
3.Holton G., Defining Risk, „Financial Analysts Journal”, November/December 2004.
4.Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, wyd. 2, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
5.Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
6.Jorion P., Financial Risk Manager Handbook, Second Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2003.
7.Krasodomska J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
8.Stiglitz J., Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, Allen Lane/Penguin Books, London 2010.
9.Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1996.
10.Akty prawne
11.Uchwała nr 180/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego
12.Uchwała nr 8/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.
13.Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Metody proste wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, Dokument konsultacyjny, DK/04/OPR, 2005.
14.Ustawa z dnia 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU nr 157, poz. 1119 z późn. zm.