Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/1 2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Zastosowanie tradycyjnych strategii konkurencji przez współczesne przedsiębiorstwa

10 (11-20) Jolanta Lubomska-Kalisz More
2.

Porządek gospodarczy w postkryzysowej rzeczywistości

12 (21-32) Marcin Łuszczyk More
3.

Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej

13 (33-45) Andrzej Niemiec More
4.

Pracodawcy w obliczu niepełnej informacji na rynku pracy – studium teoretyczne i empiryczne

10 (47-56) Izabela Ostoj More
5.

Rola procesu transformacji systemowej w tworzeniu zielonego ładu gospodarczego

13 (57-69) Paulina Szyja More
6.

Zagadnienie epistemicznego statusu wiedzy ekonomicznej

12 (71-82) Halina Zboroń More
7.

Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej

15 (83-97) Marta Zygier More
8.

Uwarunkowania powstania EuropejsKiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM (EUWT NOVUM) na pograniczu polsko-czeskim

12 (101-112) Franciszek Adamczuk More
9.

Wpływ zmiany referencyjnej stopy procentowej na wolumen obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

13 (113-125) Marcin Bielicki More
10.

Globalna nierównowaga po światowym kryzysie finansowym w latach 2008–2009

11 (127-137) Ewa Bilewicz More
11.

Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku (na przykładzie Afryki)

13 (139-151) Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz More
12.

Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013

17 (153-169) Marcin Jan Flotyński More
13.

Zmiana roli państwa na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej – wybrane aspekty

13 (171-183) Magdalena Knapińska More
14.

Podmioty ekonomii społecznej w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich

10 (185-194) Grażyna Krzyminiewska More
15.

Procesy migracyjne w poakcesyjnej Polsce

13 (195-207) Marzena Matkowska More
16.

Pomostowy kapitał społeczny studentów – wyniki badań

13 (209-221) Danuta Miłaszewicz More
17.

Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu

12 (223-234) Tomasz Bednarz, Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Elżbieta Ziółkowska More
18.

Różnice w wysokości stóp procentowych a nierównowagi makroekonomiczne w strefie euro

16 (235-250) Jacek Pietrucha More
19.

Polska w drodze do wspólnej waluty europejskiej – szanse i zagrożenia

12 (251-262) Mirela Romanowska More
20.

Problematyka rozwoju i stabilizacji gospodarstw pasiecznych – studium przypadku

12 (263-274) Emil Mariusz Szymański More
21.

Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin w Polsce

11 (275-285) Anetta Waśniewska More
22.

Wybrane zmiany demograficzne w kontekście rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego

14 (287-300) Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska More
23.

Charakterystyka i dynamika trzeciego sektora na Litwie i w Polsce

14 (301-314) Małgorzata Zakrzewska, Brigita Žuromskaitė More
24.

Recenzja - Karina Bedrunka, Krzysztof Malik, Multi-dimensional Effectiveness of Regional Development Policy. Implementation: Evaluation Scheme for the Opole Voivodeship, „Studia Regionalia” vol. 40, red. serii T. Markowski, PAN, Warszawa 2014 (ss. 166)

7 (317-323) Barbara Kryk More
25.

Recenzja - Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej, redakcja Stanisław Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (ss. 168)

5 (325-329) Danuta Miłaszewicz More