Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/1 2015
Wybrane zmiany demograficzne w kontekście rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego

Authors: Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Keywords: gmina wiejska poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego saldo migracji przyrost naturalny typologia gmin
Year of publication:2015
Page range:14 (287-300)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Celem artykułu jest określenie, jak kształtują się wybrane wskaźniki opisujące zmiany demograficzne w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w nawiązaniu do zmian ich poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Sytuację gmin wiejskich przedstawiono na tle innych typów gmin. Dokonano typologii gmin, biorąc pod uwagę zmiany wartości syntetycznego wskaźnika rozwoju (z i ) w latach 2004–2010 oraz wartość średnioroczną salda migracji i przyrostu naturalnego w latach 2011–2013.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bank Danych Lokalnych, GUS, 2004–2013, www.stat.gov.pl (dostęp 10.12.2014).
2.Demografia. Metody analizy i prognozowania, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
3.Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
4.Holzer J., Demografia, PWE, Warszawa 1994.
5.Okólski M., Demografia, Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
6.Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A., Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce – stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, MRR, Warszawa 2010.
7.Skubiak B., Zmiany demograficzne a wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 37, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
8.Wojewódzka A., Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2007, nr 1161.