Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/1 2015
Zmiana roli państwa na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej – wybrane aspekty

Authors: Magdalena Knapińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: makroekonomia rynek pracy rola państwa
Data publikacji całości:2015
Page range:13 (171-183)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Celem artykułu jest prezentacja, analiza i ocena zmian, jakie dokonały się na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej w związku ze zmianą roli państwa w gospodarce. W pierwszej części omówiono zawodność mechanizmu rynkowego identyfikowaną na rynku pracy, która była przyczynkiem do ingerencji państwa w procesy zachodzące na rynku pracy. W części drugiej wskazano na zmiany, jakie zaszły w zatrudnieniu w ramach sektora publicznego. W części trzeciej przedstawiono efekty uelastyczniania rynku pracy, a w części czwartej – zmiany w prowadzeniu polityki rynku pracy. W podsumowaniu zawarto model struktury czynników, jakie miały wpływ na rynek pracy w Polsce okresu transformacji.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dach Z., Interwencjonizm państwowy na rynku pracy, „Rynek Pracy” 1996, nr 5.
2.Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, lipiec 2010.
3.Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, maj 2013.
4.Eurostat, www.eurostat.eu (dostęp 8.05.2014).
5.Informacja o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków finansowych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, maj 2006.
6.Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
7.Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka państwa na rynku pracy, w: Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
8.Knapińska M., Polityka rynku pracy w Polsce w latach 2000–2010, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2011, nr 4 (31).
9.Król M., Elastyczność zatrudnienia w organizacji, CeDeWu.pl, Warszawa 2014.
10.Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
11.Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
12.Lis S., Rola państwa w okresie transformacji gospodarki Polski, w: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce, red. S. Lis, „Prace Komisji Nauk Ekonomicznych” nr 18, PAN, Oddział w Krakowie, Kraków 1994.
13.Maksim M., Wojdyłło-Preisner M., Metodologiczne aspekty oceny efektywności aktywnej polityki rynku pracy, w: Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
14.Mały rocznik statystyczny 2012, GUS, Warszawa 2013.
15.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, GUS, Warszawa 2006.
16.Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
17.Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, UMK, Toruń 1999.
18.Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
19.Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
20.Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r., GUS, Warszawa2008.
21.Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r., GUS, Warszawa2010.
22.Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r., GUS, Warszawa2014.
23.Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2014 r., GUS, Warszawa 2014.