Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/1 2015
Zastosowanie tradycyjnych strategii konkurencji przez współczesne przedsiębiorstwa

Authors: Jolanta Lubomska-Kalisz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: koncepcje konkurencyjności strategie konkurencji przedsiębiorstwo konkurencyjność przedsiębiorstw
Year of publication:2015
Page range:10 (11-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W artykule zostały wyjaśnione i porównane pojęcia: koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz strategia konkurencji przedsiębiorstwa. Podjęto próbę rozwiązania dylematu, kiedy zastosować każde z tych pojęć. Przeprowadzono także przegląd wybranych tradycyjnych strategii konkurencji przedsiębiorstwa. Określono możliwość ich zastosowania w nowych warunkach otoczenia konkurencyjnego.
Download file

Article file

Bibliography

1.D’Aveni R.A., Hypercompetitive Rivalries, The Free Press, New York 1995.
2.Fryzeł B., Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Tonik, Toruń 2004.
3.Gluck W.F., Jauch L.R., Business Policy and Strategic Management, ed. 4, McGraw-Hill, New York 1984.
4.Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa 2010.
5.Łuczak M., Strategie w działalności przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
6.Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
7.Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
8.Porter M.E., Competitive Strategy, The Free Press, New York 1980. Porter M.E., Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985.
9.Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
10.Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy, sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2006.
11.Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, red. T. Tkaczyk, SGH, Warszawa 2000.
12.Reitsperger W., Daniel S., Tallman S., Chrsmar W., Produkt Quality and Cost Leadership: Compatible Strategies?, „Management International Reviev” 1993, Special Issue No. 1.
13.Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, CIM, Warszawa 1998.
14.Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa 1995.
15.Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
16.Szymański W., Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, SGH, Warszawa 1995.
17.Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin 2009.
18.Wright P., A Refinement of Porter’s Strategies, „Strategic Management Journal” 1987, Vol. 8.
19.Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody, red. R. Krupski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.
20.Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005.