Search

Result: Found records: 109 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zarządzanie jakością usług a działalność przedsiębiorstw sektora bankowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Go to
2. Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
3. Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
4. Wybrane aspekty zarządzania rezerwami walutowymi w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
5. Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
6. System natychmiastowego przelewu BlueCash i jego promocja w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
7. EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE PILOT PHASE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
8. CSR jako element zarządzania wizerunkiem banku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
9. Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
10. Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
11. Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
12. Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
13. Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
14. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
15. ZAANGAŻOWANIE KLIENTA (CE) W SEKTORZE DÓBR ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE ORAZ SEKTORZE BANKOWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
16. ANALIZA POWIĄZAŃ MIEDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ NA PRZYKŁADZIE SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
17. Polityka makroostrożnościowa jako nowe wyzwanie banku centralnego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
18. Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędnościowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
19. Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
20. MULTIPARADYGMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
21. POZYTYWNE I NEGATYWNE SkUTKI UPADŁOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
22. ANALIZA CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH ZMIAN CEN AKCJI BANKÓW W EUROPIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
23. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
24. Zróżnicowanie struktury depozytów w bankach spółdzielczych ze względu na ich wielkość
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
25. Przyczynowa analiza rentowności wybranych polskich banków za pomocą modelu du Ponta
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
26. Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
27. Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
28. Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności wybranych banków w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
29. Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
30. Loan loss provisions in Polish banking sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
31. Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
32. Innowacje w bankowości komercyjnej – ujęcie marketingowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
33. Instrumenty merchandisingu w bankowych placówkach detalicznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
34. The performance of analyst recommendations in the banking sector: A case of Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
35. Znaczenie bankowości relacyjnej w działalności przedsiębiorstw sektora MŚP w Niemczech
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
36. Usługi turystyczne po utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
37. Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
38. Upadłość strony umowy zlecenia
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
39. Działalność nadzorcy układu jako usługi na rzecz restrukturyzowanego dłużnika
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
40. Moment ogłoszenia upadłości a sposób zaspokojenia wierzytelności ze świadczonych okresowo najmu i dzierżawy względem upadłego
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
41. Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
42. Protection from Bankruptcy in the Acquisition Process
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
43. Analiza wymogów formalnoprawnych i standardów kontroli wewnętrznej w bankach w kontekście globalizacji rynków finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
44. Instytucjonalno-prawne przesłanki personalnej, funkcjonalnej i finansowej niezależności Narodowego Banku Polskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
45. Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
46. Stopy procentowe NBP a wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
47. Marże stosowane w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi przez wybrane banki działające w Polsce w latach 2009–2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
48. Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
49. Młode pokolenie kobiet na rynku usług bankowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
50. WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ NA WYKONYWANIE UMÓW, KTÓRYCH STRONĄ JEST UPADŁY – ZAGADNIENIA WYBRANE
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
51. Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
52. Ocena kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
53. Wpływ zmian standardu sprawozdania finansowego na ocenę ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
54. Znaczenie członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego i funduszy własnych w polskich bankach spółdzielczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
55. Determinanty stóp zwrotu kursów akcji w wybranych bankach w krajach europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
56. Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
57. Wpływ Rekomendacji U na pozycję małego i średniego przedsiębiorstwa na rynku bancassurance
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
58. Cechy zachowań i klasyfikacja obiektów w ujęciu dynamicznej oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
59. Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Banku Śląskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
60. Działania międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego na przykładzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
61. Zasady ładu korporacyjnego a rentowność banków europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
62. Narodowy Bank Polski jako centralna bankowa instytucja dewizowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
63. Systemic Defects in the EMU and Small Countries in Central and Eastern Europe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
64. Jakość kredytów w polskim sektorze bankowym w latach 2009-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
65. Banking sector and behavioral finance
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
66. Spłata kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
67. Zastosowanie opcji walutowych w kontekście norm prawnych obowiązujących w okresie kryzysu finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
68. Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
69. Analiza porównawcza jakości kredytów sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
70. Ryzyko pozyskania kapitału na rynkach alternatywnych w świetle art. 171 prawa bankowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
71. Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
72. Analiza krajowych regulacji nadzorczych w kontekście ryzyka utraty reputacji w działalności bankowej w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
73. A Case Study of Intellectual Capital Management in a Polish Commercial Bank
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
74. The Impact of the Global Financial Crisis on the Value Relevance of Leverage in the Polish Banking Sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
75. Regulacje ryzyka działalności kredytowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w porównaniu do banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
76. Struktura akcjonariatu a polityka kredytowa w bankach Europy Centralnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
77. The Impact of Financial Governance on Profitability in Jordanian Commercial Banks (During the Period 2004–2013)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
78. Inwestycje finansowe w dzieła sztuki w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
79. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
80. Próba oceny efektywności banków komercyjnych z uwzględnie-niem dynamiki ich rentowności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
81. Raporty zintegrowane w praktyce polskich banków wchodzących w skład indeksu WIG30
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
82. Możliwości zastosowania złożonych struktur prognozujących w systemach eksperckich wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
83. Analiza poziomu i struktury rezerw walutowych Szwajcarskiego Banku Narodowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
84. Równoważność wymogów w regulacjach bankowych Unii Europejskiej – koncepcja i znaczenie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
85. Rola instrumentów płatności natychmiastowych w bankowych rozliczeniach pieniężnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
86. Development of equity regulations in the Basel framework
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
87. Współpraca instytucji finansowych z sektorem FinTech
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
88. Determinanty nadmiernego zadłużania się polskich gospodarstw domowych
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
89. Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
90. Family Structures and Population of Craftsman Households in Cossack Ukraine in the Second Half of the 18th Century
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
91. European Investment Bank as a supporter of European PPPs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
92. Odpowiedzialność przewoźnika znajdującego się w upadłości za niewykonanie umowy przewozu pasażerskiego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
93. Wpływ rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych na wyniki finansowe sektora bankowego
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
94. Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
95. Kilka uwag o zjawisku samoregulacji na rynku bankowym w nowej architekturze nadzorczej
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
96. Rynek bankowości mobilnej w Polsce – stan i perspektywy rozwoju
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
97. Sukces technologii zbliżeniowej w bankowości na przykładzie rozwoju polskiego rynku kart płatniczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
98. Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
99. Współpraca banków spółdzielczych z samorządem lokalnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
100. Uwarunkowania fuzji i przejęć przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
Page