Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-39
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Analiza wymogów formalnoprawnych i standardów kontroli wewnętrznej w bankach w kontekście globalizacji rynków finansowych
(Analysis Of Th e Internal Control Standards And Legal Requirements In Banks In Th e Context Of Gl obalization Of Financial Markets)

Authors: PIOTR PISAREWICZ
Uniwersytet Gdański
Keywords: internal control bank financial sector regulations law recommendation
Data publikacji całości:2017
Page range:14 (481-494)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Analysis of the legal standards and requirements on banking sector in the field of internal control mechanisms since the 1997. The dynamic development of financial markets and globalization have contributed in recent decades to the promotion of services and internationalization of banks, resulting in a rise of the number of new risks faced by banks and other financial institutions. Internal control is a key element of the safety of the banks and provides standards resulting in minimizing all types of risks to which they are exposed. Design/methodology/approach – Retrospective analysis of legislation since 1997. It was based mainly on the methods: observation, analysis and logical design. Findings – Studies have shown that the structure of regulation on internal control is very complex. It has sources in the legal acts of the highest order (the Act) and non-higher order (regulations, resolutions, recommendations). Originality/value – This study is part of a broader study on security at financial sector in terms of both financial institutions and their clients.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bożek, W. (2014). Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
2.Gad, J. (2012). Mechanizm wewnętrzny nadzoru korporacyjnego a system rachunkowości w polskich spółkach publicznych – nowe regulacje oraz wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
3.Garczyński, D. (2003). Produkty i usługi bankowości elektronicznej w kontekście globalizacji rynków finansowych. W: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Bankowość wobec procesów globalizacji. Warszawa: CeDeWu.
4.Gwizdała, J. (2012). Wybrane modele pomiaru ryzyka w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
5.Gwizdała, J. (2014). Rola sterowania ryzykiem kredytowym w zarządzaniu portfelami kredytowymi w polskim sektorze bankowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
6.Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Dz.U. 2014, poz. 101, z późn. zm.
7.Krzyżkiewicz, Z. (2008). Bankowość. W: W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Podręcznik akademicki. Warszawa: Poltekst.
8.Łęgowik-Świącik, S. (2012). Zarządzanie ryzykiem jako element systemu kontroli w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
9.Rekomendacja D – dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach (2013). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
10.Rekomendacja D – dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki (1997). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
11.Rekomendacja D – dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki (2002). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
12.Rekomendacja H – dotycząca kontroli wewnętrznej w banku (1999). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
13.Rekomendacja H – dotycząca kontroli wewnętrznej w banku (2002). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
14.Rekomendacja H – dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach (2011). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
15.Rekomendacja M – dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (2004). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
16.Rekomendacja M – dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (2013). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
17.Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 1 października 2010 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
18.Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 10 grudnia 2001 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
19.Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 29 sierpnia 2008 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
20.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.
21.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
22.Sikorski, G. (2015). Prawo bankowe – komentarz, Warszawa: CH Beck.
23.Smyczek, S (2012). Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Warszawa: Placet.
24.Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
25.Uchwała nr 383/2007 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego.
26.Uchwała nr 4/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego.
27.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. nr 140, poz. 939, wraz późn. zm..
28.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 wraz z późn. zm.
29.Zawadzka, Z. (2003). Globalizacja a sektor bankowy w Polsce. W: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Bankowość wobec procesów globalizacji. Warszawa: CeDeWu.