Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.32-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 32 2017
Etyka w biznesie, a efektywność ekonomiczna – antagonizm czy synergia?
(Ethics in business, and economic efficiency - antagonism, or synergy?)

Authors: Marta Grupa
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: business ethics economic efficiency
Year of publication:2017
Page range:10 (91-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The problems of contemporary organizations show more and more often that ethics, good moral standards and ethical responsibility are missing in the organization's operations. At the same time, growing competition, fast and inconvenient changes in the business environment push the focus on profitability, efficiency as what matters most, regardless of how to achieve these goals. Efficiency should not be an end in itself, but only to promote ethical behavior. This allows you to achieve lasting profits, market position and satisfaction from your job. But you need to keep in mind that ethical behavior is management’s and all other employees responsibility.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bechowska-Gebhardt A., Stalewski, T. (2007). Mobbing – patologia zarządzania personelem. Warszawa: Difin.
2.Begg, D.K.H., Fischer, S., Dornbusch, R. (2003). Ekonomia: mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.Brandt, R.P. (1996). Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki. Warszawa: PWN.
4.Colander, D.C., Landreth, H. (2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Daraio, C., Simar, L. (2007). Advanced robust and nonparametricmethods in efficiency analysis. Methodology and applications. US: Springer.
6.Fobel, P., Fobelova, D. (2007). Etyka i kultura w organizacji. Tychy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych.
7.Gruszecki, T. (2001). Nagrody Nobla w ekonomii. Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba.
8.Guth, W. (1998). Etyka w biznesie – podejście europejskie. W: P.M. Minus (red.), Etyka w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Guzik, B. (2005). Ekonometria. Poznań: Wydawnictwo WAE.
10.KPMG (2014). Raport: Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty, a opinie, Forum odpowiedzialnego biznesu.
11.Piekarz, H., Stabryła, A. (1989). Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagające procesu zarządzania. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, 12.
12.Pietrzkiewicz, T. (1995). Etyka zarządzania działalnością gospodarczą. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.
13.Samuelson, P, Nordhaus, W. (1995). Ekonomia Tom 1. Warszawa:
14.Varian, H.R.V. (2005). Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Wolska, G. (2014). CSR jako współczesna koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej. Zaangażowanie w ideę CSR przedsiębiorstw w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 347.
16.www.mg.gov.pl/node/10892 (10.10.2017).