Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 32 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other starting pages)
5 (1-5) --- More
1.

Kreowanie wizerunku pracodawcy jako istotne narzędzie wpływające na kwestie zatrudnienia w organizacji


(Employer branding as an important tool affecting employment in a company)
11 (7-17) Wojciech Kolasa More
2.

Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy – ewolucja i nowe znaczenie


(Social responsibility in the workplace - evolution and new meaning)
12 (19-30) Wioleta Gaweł More
3.

Opłaty drogowe jako instrument internalizacji kosztów zewnętrznych transportu


(Toll Roads as an instrument of internalisation of external transport costs)
10 (31-40) Sylwia Kowalska More
4.

Wyzwania polityki miejskiej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego – przykład miasta Krakowa


(Urban policy challenges in shaping the sustainable economic development - an example of the city of Krakow)
19 (41-59) Anna Stec More
5.

Realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego


(Implementation of the corporate social responsibility in road transports companies)
12 (61-72) Małgorzata Butrymowicz-Łapińska, Mateusz Dziechciarz More
6.

Globalna kastomizacja łańcuchów dostaw na rynku aparatów słuchowych


(Global supply chain customization on hearing aids market)
18 (73-90) Marta Kaczmarek, Mariusz Jedliński More
7.

Etyka w biznesie, a efektywność ekonomiczna – antagonizm czy synergia?


(Ethics in business, and economic efficiency - antagonism, or synergy?)
10 (91-100) Marta Grupa More
8.

Edukacja finansowa w Polsce na tle rozwiązań irlandzkich, szwajcarskich i amerykańskich


(Financial education in Poland against the background of Irish, Swiss and American solutions)
20 (101-120) Agata Lewandowska More
9.

Zerokosztowe strategie zabezpieczające typu offensive hedging w kontekście problemu opcji walutowych w gospodarkach wschodzących w latach 2007–2009


(Offensive hedging zero cost hedge strategies in the context off FX options problem in emerging economies in years 2007–2009)
12 (121-132) Adam Szymko More
10.

Pojazdy elektryczne jako rozproszone magazyny energii - potencjał magazynowania energii w kontekście rozwoju elektromobilności


(Electric Vehicles as a Distributed Energy Storage Systems – the Potential of an Energy Storage in the Electromobility Context)
13 (133-145) Mateusz Wiślański More
11.

The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland

11 (147-157) Robert Rumiński More