Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 53/2 2018
Działania sektora bankowego i instytucji publicznych w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce
(Banking sector and public institutions in the development of cashless transations in Poland)

Authors: Marta Jakubowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: cashless transactions Cashless Support Program payment cards
Year of publication:2018
Page range:11 (197-207)
Klasyfikacja JEL: E42 G21 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents activities of the banking sector and public institutions in promoting the development of cashless transactions in Poland. According to the author the real Chance for a radical increase in the scale of cashless transactions is the Cashless Support Program launched in 2017. Therefore, the purpose of the article is to present the assumptions of the above mentioned Program as well as identification of barriers to its implementation. Three research methods are used: (a) a study of national and foreign literature, (b) an analysis of statistical data from the ECB and the Narodowy Bank Polski, and (c) own expert research. They allowed to assess the potential and determine the current state of non-cash turnover and anticipated results of the implementation of the Cashless Payment Support Program.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim (2012). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
2.Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce (2015). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
3.Borcuch, A. (2012). Wpływ rynku płatności elektronicznych na ograniczanie szarej strefy. Finanse, 5, 68–80.
4.Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce (2013). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
5.European Central Bank, Statistical Data Warehouse (2016). Pobrane z: http://sdw.ecb.europa.eu.
6.Harasim, J. (2013). Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
7.Jonker, N. (2016). Regulating interchange fees for card payments. W: J. Górka (red.), Transforming Payment Systems in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan UK. DOI: 10.1057/9781137541215_5.
8.Kurowska, A. (2011). Upowszechnić plastikowy pieniądz, czyli czekając na rządowy program obrotu bezgotówkowego. Pobrane z: http://biznes.gazetaprawna.pl.
9.Money (2017). MR: Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego przyspieszy wzrost liczby terminali. Pobrane z: https://www.money.pl/.
10.Polasik, M. (2013). Innowacje płatnicze stosowane w fizycznych punktach sprzedaży – szansa dla obrotu bezgotówkowego w Polsce. W: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce (s. 79–102). Lublin: Wydawnictwo KUL.
11.Polasik, M. (2015). Stan i potencjał rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 1 (46), 23–58. DOI: 10.12775/AUNC_ECON.2015.002.
12.Polasik, M., Maciejewski, K. (2017). Skutki obniżenia opłaty interchange na polskim rynku kart płatniczych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 6 (51), 331–341.
13.Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2014 r. (2015). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
14.PwC (2016). Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce.
15.Rochet, J.-C., Tirole, J. (2003). An economic analysis of the determination of interchange fees in payment card systems. Review of Network Economics, 2 (2), 69–79. DOI: 10.2202/1446-9022.1019.
16.Salmony, M. (2011). Why is use of cash persisting? Critical success factors for overcoming. Journal of Payments Strategy & Systems, 3 (5), 246–272.
17.Schneider, F. (2011). The shadow economy in Europe, 2011: Using electronic payment systems to combat the shadow economy. Linz.
18.Schuh, S., Stavins, J. (2013). How consumers pay: Adoption and use of payments. Accounting and Finance Research, 2 (2), 1–21. DOI: 10.5430/afr.v2n2p1.
19.Tochmański, A. (2013). Miejsce obrotu bezgotówkowego w systemie płatniczym. W: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce (s. 13–34). Lublin: Wydawnictwo KUL.
20.Valverde, S.C., Chakravorti, S., Fernández, F.R. (2016). The role of interchange fees in two-sided markets: An empirical investigation on payment cards. Review of Economics and Statistics, 2 (98), 367–381. DOI: 10.1162/REST_a_00502.
21.Widawski, P. (2018). Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – aktualny stan programu. VI Cashless Congres. Warszawa: Fundacja Polska Bezgotówkowa.
22.Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych i płatności 2016 (2016). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
23.Związek Banków Polskich (2013). Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014–2020. Warszawa. Pobrane z: http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/podaj-nazwe/obrot-bezgotowkowy/koalicja.
24.Związek Banków Polskich (2017). ZBP na rzecz Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. Pobrane z: https://zbp.pl.