Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-33
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/3 2016
WYBRANE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU PIECZYWA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
(Selected aspects of consumer behaviour on the bread market: the survey approach)

Authors: Marta Sajdakowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Joanna Fabiańska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Keywords: consumer bread fibre consumer behaviour health benefits
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (361-370)
Klasyfikacja JEL: D01 D12 O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study is to analyse and evaluate consumer behaviour in the market of breads with a particular focus on bread with added fibre. The research was conducted in 2014 among 101 people from Warsaw and surrounding areas. Analysis of the material gathered during the survey indicates that the most important factors in the selection of bread were taste and freshness, as well as odour and general appearance. Among the types of information referring to bread label, the most pointed by consumers were: expiry date and composition of the product. Fibre and its presence in the human diet were positively evaluated, and the health benefits of fibre were valued by consumers. Confirmation of the positive feedback about the bread, were statements referring to willingness to pay higher prices for the white bread enriched with fibre.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arvola, A., Lähteenmäki, L., Dean, M., Vassallo, M., Winkelmann, M., Claupein, E., Saba, A., Shepherd, R. (2007). Consumers’ Beliefs about Whole and Refined Grain Products in UK, Italy and Finland. Journal of Cereal Science, 46 (3), 197–206.
2.Baixauli, R., Salvador, A., Hough, G.M. Fiszman, S. (2008). How Information about Fibre (Traditional and Resistant Starch) Influences Consumer Acceptance of Muffins. Food Quality and Preference, 19 (7), 628–635.
3.Berg, C., Jonsson, I., Conner, M., Lissner, L. (2003). Perceptions and Reasons for Choice of Fat- and Fibre Containing Foods by Swedish Schoolchildren. Appetite, 40 (1), 61–67.
4.Ginon, E., Lohéac, Y., Martin, C., Combris, P., Issanchou, S. (2009). Effect of Fibre Information on Consumer Willingness to Pay for French Baguettes. Food Quality & Preference, 20 (5), 343–352.
5.Goryńska-Goldmann, E. (2009). Zmiany demograficzne a zachowania konsumentów na rynku pieczywa. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (14), 1–10.
6.Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
7.Gutkowska, K., Sajdakowska, M., Żakowska-Biemans, S., Kowalczuk, I., Kozłowska, A., Olewnik-Mikołajewska, A. (2012). Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (84), 187–202.
8.Hoefkens, C., Verbeke, W., Van Camp, J. (2011). European Consumers’ Perceived Importance of Qualifying and Disqualifying Nutrients in Food Choices. Food Quality and Preference, 22 (6), 550–558.
9.Jeżewska-Zychowicz, M., Królak, M. (2015). Do Consumers’ Attitudes Towards Food Technologies and Motives of Food Choice Influence Willingness to Eat Cereal Products Fortified with Fibre? Polish Journal of Food Nutrition Sciences, 65 (4), 281–291.
10.Mały rocznik statystyczny 2015 (2015). Warszawa: GUS.
11.Rocznik statystyczny rolnictwa 2014 (2014). Warszawa: GUS.
12.Sajdakowska, M. (2014). Opinie konsumentów na temat innowacyjnego pieczywa w świetle badań jakościowych. Handel Wewnętrzny, 353 (6), 116–130.
13.Sajdakowska, M., Gutkowska, K., Żakowska-Biemans, S. (2014). Skłonność konsumentów do płacenia wyższej ceny za innowacyjne produkty żywnościowe w kontekście metodologii WTP. Marketing i Rynek, 6, 27–32.
14.Shepherd, R., Dean, M., Lampila, P., Arvola, A., Saba, A., Vassallo, M., Claupein, E., Winkelmann, M., Lähteenmäki, L. (2012). Communicating the Benefits of Wholegrain and Functional Grain Products to European Consumers. Trends in Food Science & Technology, 25 (2), 63–69.
15.Vassallo, M., Saba, A., Arvola, A., Dean, M., Messina, F., Winkelmann, M., Claupen, E., Lähteenmäki, L., Shepherd, R. (2009). Willingness to Use Functional Breads. Applying the Health Belief Model across Four European Countries. Appetite, 52 (2), 452–460.
16.Wojciechowicz, A., Gil, Z. (2009). Jakość pieczywa pszennego z udziałem błonnika pokarmowego różnego pochodzenia. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 67 (6), 102–111.