Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Finansowy aspekt programu rewitalizacji a proces gentryfikacji - przykład Miasta Szczecin
(The financial aspect of the revitalization program and the process of gentrification - the example of the city of Szczecin)

Authors: Marta Szaja
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: revitalization gentrification municipal finance EU finance
Year of publication:2016
Page range:15 (311-325)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Revitalization is a complex process including spatial, social, and economical changes introduced to devastated urban locations. It mainly concerns city centers. In some cases revitaliza­tion may lead to gentrification - a process, which is generally defined as a neighborhood change that encompasses economic change in the form of increases in both real estate investment and household income. The main goal of this article is to examine the financial context of the relationship between processes of urban revitalization and gentrification - taking as an example the City of Szczecin.
Download file

Article file

Bibliography

1.Beauregard, R.A. (1986). Chaos and Complexity of Gentrification. W: N. Smith, P. Wil-liams (red.), Gentrification of the City. London: Allen and Unwin.
2.Berry, J.W. (1976). Human ecology and cognitive style: Comparative studies in cultural and psychological adaptation. New York: Sage/Halsted.
3.Davidson, M., Lees, L. (2005). New-build 'gentrification' and London's riverside renais-sances. Environment and Planning, 37, 1165-1190.
4.Glass, R. (1964). Introduction to London: Aspects of Change. London: Centre for Urban Studies.
5.Grzeszczak, J. (2010). Gentryfikacja osadnictwa. Monografie JGiPZ PAN, 11.
6.Hermann, M., Leuthold, H. (2003). The Consequences of Gentrification and Marginalisa¬tion on Political Behaviour. Zurich: University of Zurich, Department of Geography.
7.Jadach-Sepioło, A. (2007). Gentryfikacja miast. Problemy rozwoju miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, 3, 64-77.
8.Jałowiecki, B. (2000). Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe Scholar.
9.Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicz¬nej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
10.Karwińska, A. (2008). Gospodarka przestrzenna, Uwarunkowania społeczno-kulturowe.
11.Warszawa: Wydawnictwo PWN.
12.Lambert, C., Boddy, M. (2002). Transforming the city: post-recession gentrification and re-urbanisation. Bristol: University of the West of England, Faculty of the Built Environment.
13.Lees, L., Slater, T., Wyly, E. (2008). Gentrification. New York: Routledge.
14.Ley, D. (1996). The New Middle Class and the Remaking of the Central City. Oxford:
15.Oxford University Press.
16.Lisowski, A. (1999). Koncepcja gentryfikacji jako przejaw tendencji integracji w geografii miast. XI Konwersatorium wiedzy o mieście: zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
17.Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (2014). Szczecin. Ministerstwo Rozwoju (2015). Krajowa Polityka Miejska 2023.
18.Ministerstwo Rozwoju (2016). Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach opera-cyjnych na lata 2014-2020.
19.Smith, N. (1996). The new urban frontier. Gentrification and the revanchist city. London -New York: Routledge.
20.Smith, N., Williams, P. (red.). (1986). Alternatives to orthodoxy: invitation to a debate. W:
21.Gentrification of the City. London: Allen & Unwin.
22.Ustawa z dnia 5 października 2015 r. o rewitalizavcji. DzU 2015, poz. 1777.
23.Zborowski, A. (red.). (2009). Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
24.Ziobrowski, Z., Jarczewski, W. (red.). (2010). Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, t. 8. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
25.www.funduszeeuropejskie.gov.pl