Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.4.38-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 4
Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową
(Modelling of the Distribution of Economic, Social and Cultural Capital through Massive Genealogy)

Authors: Marek Jerzy Minakowski
Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne
Keywords: massive genealogy cultural capital social capital history of the intelligentsia
Data publikacji całości:2016
Page range:26 (63-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A coincidence has made it possible to create a new academic discipline in the borderland of genealogy and historical demography. Using the Social Network Analysis (SNA) the new discipline answers the questions of sociology and social history. The article presents an example of applying massive genealogy to an essentially sociological analysis: what the distribution of the cultural and social capital is like and how it is transmitted. In addition, the article shows how it is possible to measure a certain weight which seems to be a yardstick of the capital in question or at least of the component that is transmitted through families. The examples presented in the article are quantities calculated on the basis of the situation of a person in a big family network such as the chance of being a hero of an article in the Polish Biographical Dictionary or the chance – if the person died between 1821 and 1861 – of being mentioned in ‘Kurier Warszawski’. The article also contains an analysis of social prestige of various professions in the 19th a nd 2 0th centuries (based on the analysis of the headlines of entries in the Polish Biographical Dictionary) and the presentation of differences in the impact of paternal and maternal ancestors on the chance of their child becoming a member of the Academy of Sciences.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bourdieu, Pierre. „The Forms of Capital”. W: Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, red. John C. Richardson, 117–142. New York–Westport, CT–London: Greenwood Press, 1986.
2.Brin, Siergiey, Page, Larry. „The Anatomy of a Large-scale Hypertetual Web Search Engine”. Computer Networks and ISDN Systems 30 (1998): 107–117.
3.Dworzaczek, Włodzimierz. Genealogia. Warszawa: PWN, 1959.
4.Eyal, Gil, Iván Szelényi, Eleanor Townsley. Making Capitalism Without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe. London–New York: Verso, 1998.
5.Geneteka. Serwis internetowy prowadzony przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne. http://geneteka.genealodzy.pl.
6.Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Mały rocznik statystyczny 1939. Warszawa: GUS, 1939.
7.Judycka, Agata, Zbigniew Judycki, red. Indeks haseł Polskiego Słownika Biograficznego. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 1999.
8.Konarski, Szymon. Kanoniczki warszawskie 24 IV 1744 – 13 VIII 1944. Paryż, 1952.
9.Minakowski, Marek J. „Gęstość sieci koligacji w parafii Kampinos w XIX wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski (2014), 35: 65–74.
10.Polski słownik biograficzny. T. 1–50. Kraków: PAU, PAN, 1935–2016.
11.Poznan Project. Serwis internetowy prowadzony przez Łukasza Bieleckiego i Macieja Głowiaka. http://poznan-project.psnc.pl.
12.Prinke, Rafał T. Poradnik genealoga amatora. Poznań: Zysk i S-ka, 2007.
13.Prinke, Rafał T., Andrzej Sikorski. Królewska krew. Polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujących. Poznań: Zysk i S-ka, 1997.
14.Portal genealogów Lubelszczyzny. http://regestry.lubgens.eu.
15.Smoczyński, Rafał, Tomasz Zarycki. Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
16.Tyszka, Andrzej T., oprac. Nekrologi „Kuriera Warszawskiego” 1821–1939. T. 1–4. Warszawa: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 2001–2012.
17.Wielka genealogia Minakowskiego. http://wielcy.pl i http://www.sejm-wielki.pl.
18.Zarycki, Tomasz. „Kapitał kulturowy – założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre’a Bourdieu”. Psychologia Społeczna 4 (2009), 1–2: 12–25.
19.Zarycki, Tomasz, Tomasz Warczok. „Hegemonia inteligencka: kapitał kulturowy we współczesnym polu władzy – perspektywa «długiego trwania»”. Kultura i Społeczeństwo 4 (2014): 27–49.
20.Ziółkowski, Marek. „Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim”. Studia Edukacyjne 22 (2012): 7–27.