Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 5 (46) 2016
The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households

Authors: Marta Musiał
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Monika Pettersen-Sobczyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: trust loyalty consumer financial decisions
Year of publication:2016
Page range:9 (67-75)
Klasyfikacja JEL: G20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to show the importance of some behavioral factors, namely trust and loyalty in the process of financial decision-making of households. The article defines the important concepts, such as: financial decisions, loyalty, and trust. Furthermore, it describes the methodology and results of primary research conducted in Poland among 622 respondents for their loyalty to the financial institutions, and the impact of loyalty to the choice of the bank and its offer. In addition, the results of primary research are compared with secondary research conducted by Ernst & Young.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarska-Olejniczak, D. (2010). Private banking – marketing, jakość, sprzedaż. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
2.Bylok, F. (2005). Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
3.Drucker, P. (1994). Praktyka zarządzania. Czytelnik i nowoczesność. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
4.Ernst & Young (2014). Global Consumer Banking Survey 2014. Winning through customer experience. Retrieved from: www.ey.com/globalconsumerbankingsurvey (20.02.2016).
5.Filipiak, U. (2013). Trusting financial institutions: out of reach, out of trust? Wuppertal: Schumpeter School of Business and Economics.
6.Gajewski, S. (1992). Zachowanie konsumenta a współczesny marketing. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Gambetta, D. (1988). Can we trust in trust? In: D. Gambetta (ed.), Trust: making and breaking cooperative relations (p. 216). Cambridge: Blackwell.
8.Holody, A. (1971). Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
9.Jajuga, K. (2008). Nowe tendencje w zarządzaniu finansami osób indywidualnych. In: P. Karpuś, J. Węcławski (eds.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
10.Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: PWE.
11.Kozielecki, J. (1986). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
12.Markowski, K. (2000). Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych gospodarstw domowych. In: W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie (pp. 379−402), vol. II. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
13.Musiał, M. (2014). Determinanty efektywności gospodarowania finansami osobistymi. In: B. Świecka (ed.), Współczesne problemy finansów osobistych (pp. 33‒58). Szczecin: Wydawnictwo CeDeWu.
14.Mynarski, S. (1990). Metody badań marketingowych. Warszawa: PWE.
15.Pałaszewska-Reindl, T., Michna, W., (1986). Gospodarstwo domowe – ekonomiczna i organi zacyjna baza rodziny polskiej. In: T. Pałaszewska-Reindl (ed.), Polskie gospodarstwa domowe: życie codziennie w kryzysie (p. 34). Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
16.Pettersen-Sobczyk, M. (2015). Lojalność i satysfakcja klientów jako czynniki sukcesu oraz narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw bankowych na rynku finansowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, vol. II, 627.
17.Pietrzak, J. (2004). Zarządzanie procesem lojalności konsumenckiej. In: B. Gregor (ed.), Marketing ‒ handel ‒ konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18.Samuelson, W., Marks, S. (1998). Ekonomia menedżerska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Świecka, B. (ed.). (2008). Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
20.Wawrzyniak, B. (1980). Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: PWE.
21.Zalega, T. (2007). Konsumpcja – podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
22.Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele. Warszawa: PWE.
23.Żelazna, K. (ed.). (2002). Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.