Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (40) 2017
Uwarunkowania prawne rozwoju przestrzennego polskich portów morskich. Studium przypadku portu morskiego w Szczecinie
(The legal conditions of the development of seaports land area. A case study of the seaport in Szczecin)

Authors: Marta Mańkowska ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: sea port land area development policy land use planning system city-port dialogue
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (41-52)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The seaports are forced to gain new development areas to meet the challenges of developing maritime trade. Acquiring a new development space involves the need to reconcile the often conflicting interests of different groups of entities. The main problems discussed in this article are the identification, analysis and assessment of Polish seaports area development policy in the context of the formal and legal regulations resulting from the provisions of the land use planning and the content of the central and local program documents. For this purpose a case study of the seaport in Szczecin was used.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biuro ds. Rozwoju Portów (2005). Wieloletni Program Inwestycyjny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Szczecin.
2.Biuro ds. Rozwoju Portów (2012). Wieloletni Program Inwestycyjny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. na lata 2014-2020. Szczecin.
3.Furgalski, A., Malinowski, M. (red.). (2013) Biała Księga Infrastruktury. Warszawa: Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Infrastruktury".
4.Kotowska, I. (2015). Przeobrażenia w funkcjonowaniu żeglugi kontenerowej w obliczu spowolnienia gospodarczego. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (382).
5.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2013 A). Analiza zasadności realizacji rozbudowy infrastruktury na Półwyspie Katowickim – etap II (nabrzeże Dąbrowieckie). Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. SA: Szczecin.
6.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2013 B). Kierunki zmian w zagospodarowaniu terenów stanowiących rezerwę rozwojową dla działalności portowej w rejonie Basenu Górniczego portu Szczecin. Bulk Cargo-Port Szczecin. Szczecin.
7.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2014). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA: Szczecin.
8.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2016). Strategia rozwoju Bulk Cargo - Port Szczecin do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.: Szczecin.
9.Mańkowska, M. (2014), Przesłanki, kierunki i efekty polityki rozwoju przestrzeni portowej regionu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Logistyka, (3), 4170-4178.
10.Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. (2017). Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Warszawa.
11.Notteboom, T., Rodrigue, J.P & Slack, B. (2014). Maritime Transportation. Pobrane z: https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/ch3c4en.html (20.09.2017).
12.Pellegram, A. (2001). Strategic land use planning for freight: the experience of the Port of London Authority, 1994–1999. Transport Policy, 8(1), 11-18.
13.Perenc, J., Zarzecki, D. (red.). (2007). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu na lata 2007 – 2020 (synteza). Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA: Szczecin.
14.Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: CeDeWu. pl.
15.Pluciński, M. (2014 A). Teoretyczne i praktyczne aspekty zagospodarowania przestrzeni współczesnych portów morskich ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki Polski. Logistyka, (3), 5174-5180.
16.Pluciński, M. (2014 B). Analiza najważniejszych uwarunkowań i kierunków przekształceń przestrzeni portowej w rejonie Basenu Górniczego portu morskiego w Szczecinie. Logistyka, (3), 5165-5173.
17.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu (Dz.U. Nr 119, poz. 1010).
18.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie i Policach od strony lądu (Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1310).
19.Strategia rozwoju Szczecina 2015. (2011). Pobrane z: http://www.bip.um.szczecin.pl/chapter_11124.asp?soid=8ED6AD35235F4C07B05B8D5F81CF4090 (09.10.2017).
20.Szymanowski, D. (2016). Ustawa o rewitalizacji - warto wiedzieć. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. Pobrane z: http://www.ptrm.pl/aktualnosci/prawo/ustawa-o-rewitalizacji-warto-wiedziec (10.10.2017).
21.Uchwała Rady Miasta Szczecin z 14.12.2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie. Nr XLII/1055/09. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 2 z 13.01.2010, poz. 34.
22.Uchwała Rady Miasta Szczecin z 25.04.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie. Nr XXIX/730/17. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 18.05.2017, poz. 2327.
23.Ustawa z 29 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44. Tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 33 poz. 179).
24.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717).
25.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777).
26.Wiechecki, K. (red). (2007). Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej RP.
27.Żyndul, K. (red.). (2000). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA: Szczecin.