Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (42) 2018
Koopetycja na rynku usług hotelarskich na przykładzie aktywności grupy Polish Hoteliers
(Coopetition on the hotel services market on the example of the activity of the Polish Hoteliers Group)

Authors: Marta Sidorkiewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: coopetition market hotel services
Year of publication:2018
Page range:9 (125-133)
Klasyfikacja JEL: L83 Z30 D21 D22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to identify the phenomenon of coopetition on the market of hotel services, with particular emphasis on cooperation between hoteliers within the community on Facebook - Polish Hoteliers. The article consists of three parts, introduction and summary. The first and second part of the article is theoretical and concerns the theoretical aspects of coopetition and the basics of the hotel services market. The third part of the study is empirical and concerns co-opting activities on the hotel services market on the example of the Polish Hoteliers group on the Facebook social network.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brandenburger, A.M., Nalebuff, B.J. (1996). Co-opetition. New York: Doubleday Currency.
2.Czakon, W. (2009). Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości. Przegląd Organizacji, 12, 11-14.
3.Czakon, W. (2013). Kierunki badań nad strategią koopetycji. W: Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie organizacjami sie¬ciowymi (s. 7-15). Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
4.Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (red.) (2005). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Gardzińska, A. (2012). Coopetition as the basis for the functioning of tourism clusters. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (17), 133-145.
6.Gardzińska, A. (2015). Transgraniczny produkt turystyczny. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze¬cińskiego.
7.Gaworecki, W.W. (2010). Turystyka. Warszawa: PWE.
8.Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębior¬stwa. Warszawa: Difin.
9.Luo, Y. (2004). A coopetition perspective of MNC-host government relations. Journal of International Management, 10, 431-451.
10.Luo, Y. (2007) A coopetition perspective of global competition. Journal of World Business, 2 (42), 129-144.
11.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
12.Panasiuk, A., Szostak, D. (red.) (2008). Hotelarstwo. Usługi — eksploatacja — zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Pląder, D. (red.) (2001). Organizacja pracy w hotelarstwie. Kraków: Krakowska Szkoła Hotelarska.
14.Polish Hoteliers (2018). Pobrano z: https://www.facebook.com/groups/polishhoteliers/about/ (30.01.2018).
15.Rogalski, M. (2011). Strategia koopetycji - światowe trendy eksploracji. Przegląd Organizacji, 9, 17-20.
16.Rogalski, M. (2013). Dlaczego koopetycja „się opłaca” - case study. Zarządzanie i Finanse, 1 (3), 297-308.
17.Roman, M. (2013). Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej. Zarządzanie i Finanse, 1/3 (11), 309-320.
18.Romaniuk, K. (2013). Koopetycja — współczesna forma współpracy. Pobrano z: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/ko- opetycja-wspolczesna-forma-wspolpracy (10.01.2018).
19.Rozporządzenie (2004). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z późniejszymi zmianami. DzU 2004, nr 188, poz. 1945.
20.Sidorkiewicz, M., Pawlicz, A. (2015). Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne. Warszawa: Difin.
21.Solvell, O., Lindqvist, G., Ketels, C. (2008). Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodar¬kach rozwijających się i w fazie transformacji. Warszawa: PARP.
22.Stańczyk-Hugiet, E. (2011). Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja. Przegląd Organizacji, 5, 8-12.
23.Szostak, D. (2004). Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uni¬wersytetu Szczecińskiego.
24.Turkowski, M. (2010). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: PWE.
25.Ustawa (1997). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami. DzU 1997, nr 133, poz. 884.
26.Witkowski, Cz. (2002). Hotelarstwo. Część I. Podstawy hotelarstwa. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Wituska, J. (1992). Zarys ekonomiki i organizacji hotelarstwa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
27.Wrzosek, W. (1984). Badanie i kształtowanie rynku. Warszawa: PWE.
28.Zakrzewska-Bielawska, A. (2013). Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech. Przegląd Organizacji, 2, 3-8.