Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (30) 2015
Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru. Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca
(TOURIST LANDSCAPE AS AN ELEMENT OF IMAGE AND TOURISM ATTRACTIVENESS FRAMING. PERCEPTION OF ZWIERZYNIEC TOWN`S TOURIST LANDSCAPE)

Authors: Marta J Jóźwik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ewa Skowronek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Andrzej Tucki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Keywords: tourist landscape landscape perception Zwierzyniec
Year of publication:2015
Page range:15 (183-197)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the paper tourism landscape issue is being discussed. In the paper “tourist landscape” term is being discussed. Distinction components and an understanding of the issue of that period is a very important issue from the point of view of the proper functioning of the geographical environment. Tourist landscape, created by man to satisfy his needs, should in fact be shaped in accordance with the principles of sustainable development. Actions to use its resources and values should be to preserve harmony between both natural, cultural environment and socio-economic activity. The main part of the paper examines the understanding of tourist landscape and its structure within (residents and tourists/visitors). The second goal was to study how important are those elements of landscape for image and attractiveness of chosen tourist destination – town of Zwierzyniec. Opinions obtained let us ascertain how tourist landscape understood and experienced was. The study results are important and should be considered by local authorities in the strategic plans governing the proper development of the regions in the long term.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dietvorst A., Tourist Landscapes: Accelerating Transformations, w: Leisure, Time and Space: Meanings and Values in People’s Lives, red. S. Scraton, LSA Publication, no. 57, Brighton 1996.
2.Europejska Konwencja Krajobrazowa (DzU z 2006 r., nr 14, poz. 98).
3.http://lublin.stat.gov.pl/¬cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_13p16.pdf.
4.Jafari J., The Tourism Market Basket of Goods and Services: The Components and Nature of Tourism, w: Studies in Tourism, Wildlife, Parks, Conservation, red. T.V Singh, J. Kaur, D.P. Singh, Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd, New Delhi 1982.
5.Kowalczyk A., Derek M., Koncepcja krajobrazu turystycznego, w: Zagospodarowanie turystyczne, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010.
6.Krukowska R., Jóźwik M.J., Walory turystyczne Zwierzyńca i okolic, w: Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, red. R. Dobrowolski, S. Terpiłowski, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
7.Kulczyk S., Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Wyd. UW, Warszawa 2013.
8.Lozato-Giotart J.P., Géographie du tourisme, Masson, Paris 1993.
9.Myga-Piątek U., Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Katowice 2012.
10.Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki, red. J. Wyrzykowski, Wyd. UWr, Wrocław 1991.
11.Richling A., O krajobrazie raz jeszcze. Czy istnieją krajobrazy rekreacyjne? „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. XXVII.
12.Skowronek E., Jóźwik M.J., Tucki A., Krajobraz turystyczny – koncepcja teoretyczna, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. III: Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
13.Świeca A., Krukowska R., The Role of the Zamoyski Entailed Estate in Creation the Functions and Cultural Landscape of Zwierzyniec, w: Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, red. E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born, Kartpol s.c., Lublin 2006.
14.Tucki A., Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, „Annales UMCS” 2009, sec. B., vol. 64, t. I.
15.Województwo Lubelskie 2013, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
16.Włodarczyk B., Krajobrazy przestrzeni turystycznej, „Turyzm” 2009, vol. 19, z. 1–2.
17.Włodarczyk B., Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
18.Włodarczyk B., The Tourism Landscape and Tourist Space of the City, „Folia Turistica” 2011, vol. 25 (1).
19.Wojciechowski K.H., O przydatności badań percepcji krajobrazu, w: O percepcji środowiska, red. J. Bogdanowski, Instytut Ekologii PAN. Oficyna Wydawnicza, Dziekanów Leśny 1994.
20.Zaręba D., Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2010.