Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/2 2017
Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym
(The diversification of the market of additional services provided by regional waste treatment plants (RIPOK) in Poland in the context of circular economy demands)

Authors: Anna Bernaciak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Arnold Bernaciak
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Marta Witkowska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: waste management waste treatment industries waste services circular economy
Year of publication:2017
Page range:12 (153-164)
Klasyfikacja JEL: Q53 Q57
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Regional waste treatment plants (RIPOK) are commercial entities that are parts of the municipal waste management system in Poland. The system is subjected to several legal regulations and strategic assumptions formulated at national, regional and municipal level. The services provided by RIPOK are diverse in terms of their type, spatial accessibility and cost. Conducted financial analysis proves that this diversification affects the effectiveness of waste management system existence and limits its role in achieving circular economy demands.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andersen, M.S. (2007). An Introductory Note on the Environmental Economics of the Circular Economy. Sustainability Science, 2 (1), 133–140.
2.Hoornweg, D., Bhada-Tata, P. (2012), What a Waste. A Global Review of Solid Waste Management. Urban Development Series. Knowledge Papers. Washington: The World Bank.
3.Rozporządzenie z 25.05.2012 w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. Dz.U. 2012, poz. 676.
4.Rozporządzenie z 14.12.2016 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Dz.U. 2016, poz. 2167.
5.Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29.12.2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dz.U. 2017, poz. 19.
6.Stachowicz, M. (2016). Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w teorii i praktyce. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 20 (2), 321–330.
7.Szewczyk, P., Kamińska-Borak, J. (2017). Rola RIPOK-ów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Przegląd Komunalny, 4, 88–89.
8.Ustawa z 14.12.2012 o odpadach. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1987, z późn. zm.
9.Zbroński, D. (2012). The Analysis of Changes in the Mass of Municipal Waste Resulting in Individual Voivodships. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 14 (4), 1–14.