Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-32
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
ANALIZA PRESJI URBANISTYCZNEJ NA OBSZARY CHRONIONE NA PRZYKŁADZIE GMINY PUSZCZYKOWO
(The analysis of urban pressure on protected areas on the example of puszczykowo commune)

Authors: Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Marta Lisiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: urban pressure protected areas Puszczykowo commune
Data publikacji całości:2016
Page range:14 (409-422)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The study analyzed the spatial planning of Puszczykowo commune and determined its pressure on the natural values of protected areas, in particular, The National Park of Wielkopolska. It was assumed that the urban pressure is to transform undeveloped areas for two types of function: residential or service. The city of Puszczykowo is one of the communes in the Poznań Agglomeration, in which the surbanization process is observed. It is confirmed by both demographic changes (migrations of the population), changes in the land use structure and number of transactions of buying and selling of the real estate.
Download file

Article file

Bibliography

1.Drzazga, D., Ratajczyk, N. (2005). Rozprzestrzenianie się zabudowy aglomeracji łódzkiej na terenach otwartych na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Przegląd Przyrodniczy, 16.
2.Głaz, M. (2006). Przekształcenia agrarne strefy podmiejskiej jako efekt oddziaływania miasta Wrocławia. W: J. Słodczyk, R. Klimek (red.) Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
3.Kazak, J., Pilawka, T. (2013) Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia. J.Agribus. Rural Dev. 4(30).
4.Kowicki, M. (2007). Mieszkać w mieście wśród wiejskich krajobrazów. Czasopismo techniczne, z. 2, Architektura 2-A.
5.Lisowski, A., Grochowski, M. (2008). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. W: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.) Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Tom 1.Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
6.Solon, J. (2010). Sytuacja planistyczna na obszarach parków narodowych i parków krajobrazowych. Studia KPZK, CXXX, 2010.
7.Sowa, D., Tomczak, A. (2012). Praktyka kształtowania zabudowy mieszkaniowej na poziomie planowania miejscowego. Space-Society-Economy, No 11.
8.Strzałkowska, J., Hurba, M. (2008). Skuteczność ochrony środowiska przyrodniczego przestrzeni podmiejskiej na przykładzie aglomeracji Lublina. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXII.
9.Wasilewski, A., Krukowski, K. (2002). Wyłączenie gleb z rolniczego użytkowania na terenach podmiejskich. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.