Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.30-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 30 2017
Financial literacy in Poland: theoretical framework, research and policy

Authors: Beata Świecka
dr hab. prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych

Marta Musiał
dr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Keywords: financial literacy financial knowledge financial capability
Year of publication:2017
Page range:11 (5-15)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the face of developing financial markets, the low level of financial knowledge of the society becomes an increasingly important issue. In making everyday financial decisions a consumer is exposed to increasing risk due to their own ignorance. The aim of the article is to present certain aspects of financial literacy in Poland and an indication of the need to increase the access and quality of financial education in the country. The article is a review of primary and secondary research of financial literacy in Poland. The presented evidence suggests that the state of financial knowledge of Poles has admittedly improved slightly but still remains at a low level. The research period of analyzed materials is from 2009 to 2016.
Download file

Article file

Bibliography

1.Atkinson, A., Messy, F. (2012). Measuring Financial Literacy. Results of the OECD/ International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, 15, OECD Publishing.
2.BIK (2014). Wiedza o produktach kredytowych i wiarygodności finansowej w percepcji Polaków. Warszawa: Millward Brown.
3.Frączek, B. (2013). Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie. Studia Ekonomiczne, 173. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
4.ING (2012). ING International Survey on Financial Competence. Available at: http:// www.ezonomics.com/ing_international_survey/financial_competence_2012 (25.01.2016).
5.Iwanicz-Drozdowska, M. (ed.) (2011). Edukacja i świadomość finansowa: doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Jajuga, K., Feldman, Ł., Pietrzak, R., Rokita, P. (2015). Integrated risk model in household life cycle. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
7.Europa Regionum XXX (2017)14
8.Klapper, L., Lusardi, A., Oudheusden, P. (2015). Financial Literacy Around the World: insights from the Standard & Poor’s ratings services global financial literacy survey. Available at: https://www.spglobal.com/corporate-responsibility/global-financial-literacy-survey.
9.Kronenberg (2009). Stan wiedzy finansowej Polaków. Warszawa: Fundacja Kronenberga przy City Handlowy.
10.Kronenberg (2015). Postawy Polaków wobec finansów. Warszawa: Fundacja Kronenberga przy City Handlowy.
11.Kuchciak, I. (2013). Kreowanie świadomości finansowej wyzwaniem konkurencyjności w niesprzyjającym otoczeniu. Zarządzanie i Finanse, 11 (4), cz. 4.
12.Kuchciak, I., Świeszczak, M., Świeszczak, K., Marcinkowska, M. (2014). Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Lusardi, A. (2015). Financial Literacy Skills for the 21st Century: Evidence from PISA. The Journal of Consumer Affairs, 49 (3).
14.Maison, D. (2013). Polak w świecie finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Measuring Financial Literacy (2011). Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy. Questionnaire and Guidance Notes for conducting an Internationally Comparable Survey of Financial literacy. OECD INFE, Paris.
16.Musiał, M. (2016). Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi. Finanse i Prawo Finansowe, 3 (1), Łódź.
17.National Strategies for Financial Education. (2015). OECD/INFE Policy Handbook, OECD, November.
18.NBP (2015). Stan wiedzy i świadomości finansowej Polaków. Warszawa: Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.
19.Świecka, B. (2016). Wiedza i edukacja finansowa gospodarstw domowych jako determinanty rozwoju obrotu bezgotówkowego. In: P. Bobolik, M. Żukowski (eds), Obrót bezgotówkowy w Polsce – stan obecny i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL.
20.Świecka, B., Musiał, M. (2016). Analiza wiedzy i umiejętności finansowych młodego pokolenia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6 (326), 203–216 Valant, J. (2015). Improving the financial literacy of European consumers. EPRS, European Parliamentary Research Service, Members’ Research Service PE 557.020, May 2015.
21.Zdanowska, M. (2012). Financial capability – zdolność zarządzania finansami osobistymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 680, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 21.