Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.3.38-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 3
Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1)
(The Family in the Parish of Nowy Korczyn in the Second Half of the 18th Century According to the Church Registers (Part One))

Authors: Konrad Kołodziejczyk
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Humanistyczny
Keywords: demography family Nowe Miasto Korczyn Nowy Korczyn parish registers reconstruction of families
Year of publication:2016
Page range:24 (55-78)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 596

Abstract

The article contains a demographicdescription of the ancient Polish familyexemplified with the parish of NowyKorczyn in the second half of the 18th century.The content of the article has beendetermined by the continuity and relativecompleteness of the records in the parishregisters on the one hand. On accountof the size of the parish registers (whichrequired a lot of time to investigate), thescope of research has been reduced tothe last 50 years of the First Republic. Asa result the source material comprises severalhundreds of reconstructed families;it has been used to analyse the basic problemsconcerning families of that time.The first part of the article presents a briefdescription of the parish of Nowy Korczyn,the aims, methods and sources. Themain part of the article contains a depictionof the reconstructed families (closed,complete and open), and an analysis of thetotal fertility rate. The final part of the articleconcentrates on the kind of fertilitytypical of the Nowy-Korczyn women (naturalor controlled), and is an attempt toanswer the question whether the womenused contraceptive methods.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chądzyński, Jan Nepomucen. Historyczno-statystyczne opisy miast starożytnych w ziemi sandomierskiej leżących, t. 1. Warszawa: F. Blumenthal, 1856.
2.Cieślak, Maria. Demografia. Metody analizy i prognozowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.
3.Daszkiewicz-Ordyłowska, Danuta. „Rodzina w parafii toszeckiej w latach 1789–1877”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwaśny, 75–109. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
4.Frączek, Lech. „Ludność parafii szczekocińskiej w latach 1808–1914 w świetle ksiąg metrykalnych”. Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010.
5.Gieysztorowa, Irena. „Badania demograficzne na podstawie metryk parafialnych”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 10 (1962) 1–2: 103–121.
6.Gieysztorowa, Irena. „Niebezpiecze
7.Gieysztorowa, Irena. „Rodzina staropolska w świetle badań demograficznych. Zarys problematyki”. W: Społeczeństwo staropolskie, t. 2, red. Andrzej Wyczański, 159–175. Warszawa: PWN, 1979.
8.Gieysztorowa, Irena. Wstęp do demografii staropolskiej. Warszawa: PWN, 1976.
9.Górna, Krystyna. „Analiza demograficzna metryk dolnośląskiej parafii Rząąnik z lat 1794–1874”. Przeszłość Demograficzna Polski, 17 (1987): 185–205.
10.Górna, Krystyna. „Narodziny, śluby i zgony na Górnym Śląsku w XVIII wieku”. W: Wesela chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku, red. Henryk Suchojad, 33–42. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2001.
11.Guerquin, Bohdan. Zamki w Polsce. Warszawa: Arkady, 1974.
12.Guzowski, Piotr. „Badania demograficzne nad rodziną wiejską w okresie staropolskim”. W: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, 11–30. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2014.
13.Holzer, Jerzy Zdzisław. Demografia. Warszawa: PWE, 2003.
14.Kręt, Helena. Śladami świętej Jadwigi: Jadwiga i Jagiełło w Nowym Mieście Korczynie. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008.
15.Kuchowicz, Zbigniew. Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1975.
16.Kuklo Cezary, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
17.Kuklo, Cezary. Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie. Białystok: Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku... 77
18.Kwapulińska, Pelagia. „Rodzina w parafii kochłowickiej w XIX wieku”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwaśny, 111–164. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
19.Litak, Stanisław. Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1980.
20.Moraczewski, Jędrzej. Starożytności polskie, t. 2. Poznań: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, 1852.
21.Pawlikowski, Michał. Sądownictwo grodzkie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Strzałków: Michał Pawlikowski, 2012.
22.Piasecki, Edmund. Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych XVIII–XX w. Studium demograficzne. Warszawa–Wrocław: PWN, 1990.
23.Piasecki, Edmund, Ryszard Wrona. „O sezonowości urodzeń”. Materiały i Prace Antropologiczne 95 (1978): 155–172.
24.Przybyszewski, Stanisław M., Andrzej Bienias. Nowy Korczyn przez stulecia. Szkice z dziejów Nowego Korczyna i okolic. Kielce: Agencja Wydawnicza Gens, 2001.
25.Rachwał, Piotr. „Księgi metrykalne z czasów zaboru austriackiego w archiwach parafialnych w Lubelskiem − regulacje prawne, stan zachowania”. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, 6 (2014 [2015]): 306–325.
26.Rejman, Sabina. Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880. Studium demograficzno- historyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
27.Siebel, Jacek. Ludność parafii bogucickiej (województwo śląskie) w latach 1738–1860 (na podstawie ksiąg metrykalnych. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2012.
28.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, t. 4, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski. Warszawa: Kasa im. Józefa Mianowskiego, 1883.
29.Sondel, Janusz. Słownik łacińsko polski dla prawników i historyków [CD ROM]. Kraków: Universitas, 2003.
30.Spychała, Jerzy. „Rodzina w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwa
31.Wiślicz, Tomasz. Upodobanie. Mał
32.Wiśniewski, Jan. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem. Marjówka, 1927.
33.Wiśniowski, Eugeniusz. Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu: studium geograficzno-historyczne. Warszawa: PWN, 1965.
34.Żmijewska, Małgorzata. „Ludność parafii tyskiej od 1749 roku do połowy XIX wieku w świetle ksiąg metrykalnych. Studium demograficzno-społeczne”. Praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007.
35.Żołądź-Strzelczyk, Danuta. Dziecko w dawnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.