Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Lokalna gospodarka przestrzenna w aspekcie planowania wieloletniego
(Local Spatial Economy in the Aspect of Long-term Planning)

Authors: Marta Szaja
Keywords: local spatial economy spatial planning long-term planning municipal government
Year of publication:2016
Page range:13 (99-111)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Spatial planning is commonly identified as a key instrument for establishing long-term, framework for territorial development. It is also seen as an important instrument for improving the quality of local life. Nevertheless, the example of maritime communes of the West Pomeranian Voivodeship does not confirm the important role of spatial planning in this process.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartkowska-Nowak, D., Nowak, J., Webb, J. (1998). Zarządzanie w gminie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
2.Bąkowski, T. (2004). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Kraków: Zakamycze.
3.Berdysz, M., Kuliński, M. (red.) (2008). Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce. Fachowy poradnik dla urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa. Warszawa: Verlag Dashofer.
4.Borsa, M. (2008). Polityka przestrzenna w gospodarce lokalnej i regionalnej. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna (s. 174–196). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Gaczek, W.M. (2003). Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Bydgoszcz–Poznań: Branta.
6.Gorzym-Wilkowski, W.A. (2006). Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys. Lublin: Wyd. UMCS.
7.Janoś-Kresło, M. (2008). Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów. Warszawa: Wyd. SGH.
8.Krukowski, K. (2007). Strategie rozwoju gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych.
9.Nowak, M.J. (2010). Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych. Koncepcje planistyczne. Zakres prac planistycznych. Wydatki na planowanie przestrzenne, Warszawa: CeDeWu.
10.Nowak, M.J. (2013). Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym jako element zarządzania gminą. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 1 (61), 124–135.
11.Parysek, J.J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. UAM.
12.Parysek, J.J. (2007). Wprowadzenie go gospodarki przestrzennej. Poznań: Wyd. UAM.
13.Sadowy, K. (2013). Gospodarka przestrzenna. W: G. Maśloch, J. Sierak (red.), Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Warszawa: Wyd. SGH.
14.Topczewska, T. (1999). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – doświadczenia metodyczne. Człowiek i Środowisko, 23, 1, 31–40.
15.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm.
16.Ustawa z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Dz.U. 2001, nr 5, poz. 42, z późn. zm.
17.Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717, z późn. zm.
18.Ustawa z 6.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658, z późn. zm.
19.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
20.Ziółkowski, M. (2013). Instrumenty zarządzania strategicznego. W: G. Maśloch, J. Sierak (red.), Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Warszawa: Wyd. SGH.
21.Ziółkowski, M., Goleń, M. (2006). Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W:H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa: Wyd. SGH.